Planer och program

Det är kommunen som ansvarar för hur frågor om mark- och vattenanvändning hanteras i Ystads kommun. För att kunna uppfylla lagkrav och tillgodose såväl enskilda- som samhällsintressen i planering av den fysiska miljön arbetar planavdelningen med att ta fram planer och program.

Planenheten i Ystads kommun arbetar dels med konkreta planeringsprojekt i form av detaljplaner och områdesbestämmelser och dels med att ta fram program för en långsiktig utveckling av kommunen, som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner (FÖP) och bevarandeprogram. På följande sidor kan du hitta information om planavdelningens arbete och de planer och program som är aktuella för Ystads kommun.

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Expedition:
Tel: 0411-57 72 30
Planavdelningen
Tobaksgatan 11, 271 80 Ystad
E-post: sam@ystad.se

Leila Ekman
Stadsarkitekt
Tel: 0411-57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Carina Ivarsson
Planchef
Tel: 0411-57 70 87
E-post: carina.ivarsson@ystad.se

Eva Nygren
Planarkitekt
Tel: 0411-57 72 36
E-post: eva.nygren@ystad.se

Sofie Wedin
Planarkitekt
Tel: 0411-57 78 44
E-post: sofie.wedin@ystad.se

Katrina Ekelund (vik)
Planarkitekt
Tel: 0411-57 72 41
E-post: katrina.ekelund@ystad.se

Helena Regefalk
Administratör
Tel: 0411-57 72 49
E-post: helena.regefalk@ystad.se

Hanna Tell (föräldraledig)
Planarkitekt
Tel: 0411-57 72 41
E-post: hanna.tell@ystad.se