fotomontage till hemsidan.png

Kommunen Ystad 2030

Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan för kommunen. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. I december 2016 tog kommunfullmäktige ställning till att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupningar av översiktsplanen. Den nya översiktsplanen som nu arbetas fram kommer därför främst fokusera utanför dessa orter. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. 

Den nya översiktsplanen för kommunen Ystad 2030 har nu inletts med ett dialog-arbete. Resultatet av dialogen kommer användas tillsammans med övrigt underlag som behöver tas fram för den nya planen. Planen kommer ställas ut för allmänheten i två omgångar innan den antas och under båda dessa perioder finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Mer information om arbetet och planen kommer att publiceras här efterhand.

Tack för dina synpunkter!

Fram till den 30 september fanns möjlighet att lämna synpunkter inför arbetet med den nya översiktsplanen. Vi har fått in runt 70 synpunkter och vi kommer nu arbeta med att sammanställa dessa tillsammans med underlag vi arbetar fram. Under våren 2018 hoppas vi kunna ha ett första förslag på ny översiktsplan ute för allmänheten, en sk samrådshandling. Då ges en ny möjlighet att lämna synpunkter. Tack till er som tog er tid att lämna in synpunkter i denna omgång!

Kontakt

Leila Ekman
Stadsarkitekt/Projektansvarig
Tel: 0411 - 57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Sofie Wedin
Planarkitekt/Projektledare
Tel: 0411 - 57 78 44
E-post: sofie.wedin@ystad.se

Hanna Tell (föräldraledig)
Planarkitekt/Projektledare