Lägre energiförbrukning i kommunens fastigheter

Ystads kommun arbetar sedan 2010 med ett energisparprogram för att sänka både energianvändning och koldioxidutsläpp. Arbetet är framgångsrikt och för femte året i rad sjunker energiförbrukningen. Sammanlagt har kommunen minskat sin energiförbrukning med 12% och koldioxidutsläppen minskar på köpet. Alla insatser finns redovisade i Energibokslut 2015, som nu är färdigställt.

Hela projektet bygger på den så kallade Ystadmodellen som i korthet går ut på att investeringarna i energieffektivisering ska ge besparingar som i sin tur kan användas i projekt som inte ger lika stor vinst.

- Det handlar om att utnyttja begränsade resurser på bästa sätt. Vi kan konstatera att det har rullat på bra med lönsamma projekt där man till exempel har ersatt el och olja med halmbränsle, säger Stefan Malmberg, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Varje år görs ett energibokslut där det redogörs för vilka insatser och besparingar som gjorts under året i kommunens fastigheter. Ett exempel på en framgångsrik insats är förskolan Erici där man bytt aggregat och kompletterat med värmepumpar.

- Tidigare låg Ericis årliga förbrukning på 220 000 kWh. Sedan projektet färdigställdes har vi haft en 30-procentig nedgång jämfört med månadsförbrukningen året innan, säger Jerker Håkansson, energiingenjör på Ystads kommun.

Resultat 2015

Energianvändning minskar

Nyckeltalet för beståndet har minskat med 9 kWh/m² under 2015. Från år 2010 har energianvändningen minskat med 24 kWh/m² eller ca 4 800 000 kWh. Energimålet nationellt är att minska energianvändningen med 20 % mot basåret 2010. Ystads kommun ser ut att uppnå detta mål.

Utsläpp av koldioxid minskar

Under 2015 har koldioxidutsläppet minskat med 0,49 kg/m². Utsläppen är starkt kopplade till mängden olja som förbrukas. Den el som köps in är klimatneutral vilket inte ger något nettotillskott av koldioxid. Fjärrvärmeproduktionen sker med hjälp av både förnyelsebara och fossila bränslen. Fördelningen mellan de olika bränsletyperna avgör hur mycket koldioxid som släpps ut till atmosfären. Under 2015 producerade Ystad Energi sin fjärrvärme med 98,5 % förnyelsebart bränsle och 1,5 % fossilt.

Läs hela energibokslutet här.

Skapad 2016-04-20