Garvaregrand_Fredrik_Ekblad.jpg

Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

Tillväxtverkets undersökning "Företagens villkor och verklighet" visar att turismföretagen vill växa mer än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige. Samtidigt ser turismföretagen hinder för sin utveckling.

Turismföretagen, företag med stor försäljning till tillresta besökare, har en högre tro på egen tillväxt samt en högre vilja att växa än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige. Framför allt är det många turismföretag som vill växa genom att anställa ny personal.

– Den här rapporten ligger helt i linje med vår destinationsutvecklingsprocess, där vi jobbar med besöksnäringsföretagen för att skapa tillväxt. De har en stor tilltro och entusiasm inför framtiden, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystads kommun.   

Så vill turismföretagen växa
Turismföretagen själva upplever främst att de behöver hitta nya vägar till marknaden för att kunna växa, genom till exempel nya försäljningskanaler, ökad marknadsföring och genom att utveckla nya varor och tjänster.

- Många turismföretag är redan idag innovativa, undersökningen visar att närmare 60 procent har utvecklat och sålt nya varor och tjänster under de tre senaste åren. Den höga innovationsnivån bland turismföretagen visar på en stark förnyelsetakt och utvecklingskraft inom sektorn, säger Sofi Sjöberg, analysenheten på Tillväxtverket.

Lagar och myndighetsregler är de största hindren
Samtidigt som många turismföretag vill växa, upplever de även i högre grad att det finns hinder för deras utveckling. Lagar och myndighetsregler anges som de största hindren, särskilt de regler som rör personalansvar och anställning. Även tillgången till lämplig arbetskraft ses som ett stort hinder för tillväxt.

– På sikt skulle detta kunna innebära en risk för att företagen avstår från att anställa på grund av regelkrångel och brist på rätt kompetens. Trots att det både finns vilja och behov, säger Sofi Sjöberg.

Rapporten pekar på vikten av ett fortsatt arbete med hållbar destinations- och affärsutveckling för att Sverige som destination ska förbli attraktivt för såväl svenska som internationella besökare. En viktig del i det arbetet är att ta fram bättre kunskap om näringens kompetensbehov idag och i framtiden för att kunna rikta insatser som matchar de behov som finns.

– Undersökningen ligger också i linje med det kommunala uppdraget som vi turistchefer fått från kommundirektörerna – att fånga in vad företagarna har för behov, önskemål och krav på kommunerna. Vi ställer väldigt mycket krav på dem, t ex öppettider, men det finns också mycket som vi internt i varje kommun kan göra för att förbättra oss. I vår kommer vi att fånga upp företagens önskemål och behov, säger Marie Holmström.


Fakta undersökningen "Företagens villkor och verklighet"

  • Drygt 31 000 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka 16 000 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 52 procent. Undersökningens resultat är representativa för cirka 350 000 företag. Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2013 till mars 2014.
  • Fem procent av Sveriges små och medelstora företag har i undersökningen uppgett att de har stor försäljning till tillresta besökare.
  • Företag inom Jordbruk, skogsbruk och fiske samt den finansiella sektorn ingår ej.
  • För mer information om undersökningens resultat kontakta: Sofi Sjöberg, 08-681 65 20

 

Källa: Tillväxtverket, Ystads kommun

Skapad 2016-02-02