Skolbussskylt_webb_beskuren.jpg

Sydbuss blir fortsatt leverantör av särskoleskjutsar

Förvaltningsrätten har avslagit Österlenbuss överklagande som gäller Ystads kommuns upphandling av särskoleskjutsar . Det innebär att Sydbuss är ny leverantör av särskoleskjutsar.

Tvisten har handlat om huruvida Sydbuss har lämnat in en korrekt underskriven och ifylld ”referensblankett” där man styrker ”teknisk förmåga och kapacitet”. Förvaltningsrätten menar i sin dom att det är så, eftersom Sydbuss beskrivning och underskrift har skett via kommunens digitala upphandlingssystem.

– Vi valde att låta Sydbuss ta över skjutsarna inför skoltarten. Detta för att skiftet till en ny leverantör inte skulle ske under pågående termin, säger Mattias Johansson, upphandlingschef på Ystads kommun.  

Upphandlingen gäller skolskjutsar av särskoleelever i Ystads kommun. Eleverna kan gå i grundskolan eller på Ystad gymnasium. Avtalet gäller från 17 augusti i år till och med 31 juli 2017. Ystads kommun har rätt att förlänga avtalstiden upp till tre år, ett år i taget.

Ystads kommun är enligt lagen om offentlig upphandling skyldig att handla upp skolskjutsar, i detta fall särskoleskjutsar.

Skapad 2016-09-02