Krisstöd

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många får efterverkningar lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat och sedan gå vidare i livet.

Krisstöd YSTAD

Krisstödsgrupp för akut stöd och hjälp vid olyckor, motsvarande

Katastrofriskerna har ökat i det moderna samhället. Fler människor bor i tätorter, vilket ibland innebär stora befolkningskoncentrationer. Människors rörlighet har ökat markant, vi har helt andra resvanor nu än för bara 10 år sedan. Vårt beroende av teknik har ökat lavinartat, kort sagt så är dagens samhälle mycket sårbart ur många aspekter.

Ett stort antal människor kan komma att drabbas vid en och samma händelse. Detta ställer stora krav på psykiska och sociala stödinsatser. Vi kan bara de senaste åren nämna stora händelser som stormen Gudrun, tsunamin i Sydostasien, kriget i Libanon samt jordbävningen på Haiti.

Vi har ett ansvar för alla som bor eller vistas i vår kommun. Detta gäller både efter händelser utomlands som vid större bränder lokalt. Därför har kommunens Krisstödsorganisation utbildats och organiserats.

Organisationen

Ledningsgrupp

Krisstöd Ystad består av en ledningsgrupp som snabbt ska kunna sätta in olika stödinsatser i samband med händelser som beskrivits ovan. Händelser som drabbar enskilda, anhöriga och insatspersonal.

Krisstödssinsatser leds av en avdelningschef från Socialtjänsten i Ystads kommun. De övriga som ingår i denna grupp är representanter för Socialtjänsten, Ystads församling, Kultur o Utbildning, Primärvården samt närpolisområde Österlen.

Insatserna samordnas av stabschefen i kommunens krisledningsstab.

Krisstödsgrupp

Gruppen består av ca 10 personer som utbildas och övas regelbundet. Gruppen är avsedd att sättas in med kort varsel och är allsidigt sammansatt med personal från olika förvaltningar och myndigheter.

Akutgrupper

För de direkta stödinsatserna finns tre Akutgrupper, kallade Akutgrupp Väster, Akutgrupp Ystad samt Akutgrupp Öster. Precis som i ledningsgruppen finns det i de tre Akutgrupperna representanter från Socialtjänsten, kyrkan, skolan, polisen och primärvården.

Frivilliggrupper(FRG) och Trygghetspunkter

Till sin hjälp finns också frivillig personal från olika frivilligorganisationer. Personalen är geografiskt knutna till tre olika samlingsplatser tillsammans med Akutgrupperna. Dessa är Svarteskolan, Klostergården i Ystad samt Medborgarhuset i Glemmingebro.

Här kan drabbade få hjälp med värme, mat, kontakter och information. Här finns utbildad personal från kommunens Akutgrupper och personal från Frivilliga resursgrupper.

Kommunen meddelar via webbplatsen www.ystad.se, radio, TV, tidningar eller på annat sätt när trygghetspunkterna används.

 

 

Förklaring

POSOM står för Psykologiskt och socialt omhändertagande