Äldre

Vårt uppdrag är att ge äldre och funktionshindrade möjligheter att leva ett självständigt liv så länge som möjligt efter sina egna förutsättningar.

 

 

ChrysanthemunSocialtjänstens äldreomsorg regleras av socialtjänstlagen.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd t ex i form av stöd i hemmet, få deltaga i dagverksamhet eller få bo på ett särskilt boende.

Den som vill ha någon form av bistånd måste göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Socialnämnden har fastställt mål för verksamheten:

Stöd i ordinärt boende

Genom hemvård, trygghetsinsats, färdtjänst och anhöriginsats med hög kontinuitet och kvalitet, stärka den enskildes resurser och skapa möjlighet att efter förmåga leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Särskilda boendeformer

Utforma särskilda boendeformer för att ge möjlighet för gamla människor och människor med fysiska och/eller psykiska funktionshinder att leva ett självständigt och meningsfullt liv med god omvårdnad.

Stöd, vård och omsorg i särskilda boendeformer

Stödet, servicen, omsorgen och vården i de särskilda boendeformerna skall vara anpassad till de boendes behov.

 

Valmöjligheter

Den enskildes önskemål om vilka, var, när, hur och av vem beslutade insatser skall utföras är alltid vägledande för biståndsbesluten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt


Vård och Omsorg
Informationscenter/Anhörigcenter
Tel: 0411-57 71 30
boel.nordin@ystad.se

Avdelningschef
Erika Hult
Tel: 0411-57 73 28
erika.hult@ystad.se