8B7B1249.jpg

Historisk vandring i Ystad

Ingen stad i Norden och få i Europa kan visa upp en så komplett bild av svunnen miljö som Ystad med sina drygt 300 korsvirkeshus. Och det är en miljö som fortfarande i hög grad är levande.

Stadens centrum utgörs av den ursprungliga stadsbildningen innanför de tre ”portarna” Västerport, Norreport och Österport. Porten mot söder och kontinenten utgjordes då som nu av hamnen. Postbåten till Stralsund som avgick härifrån var i långa tider Sveriges enda regelbundna utlandsförbindelse. Numera utgår tåg-, bil- och passagerarfärjor dagligen från Ystad till Bornholm och Polen.

År 1936 arrangerade Ystad den över hela världen omtalade utställningen ”Fritiden”. Staden fick ett konstmuseum och man anlade lekplatser och cykelstråk. Korsvirkesstaden blev Fritidsstaden.

Efter att ha varit en av filmens pionjärstäder i Sverige vid förra sekelskiftet, har Ystad i nutid återtagit sin plats som filmstad. År 2004 etablerades Ystad Studios på delar av det nedlagda regementets områden. Satsningen innebar att ett av landets tre filmcentrum nu finns i staden.

En tur genom Ystad

Vi startar vår historiska promenad vid Ystads Turistbyrå på S:t Knuts torg. På järnvägsstationen strax intill kan man se den staty som rests till minne av skådespelaren och Ystadsonen Ernst-Hugo Järegård. På S:t Knuts torg ligger Ystads Konstmuseum som invigdes 1936. Museets samlingar omfattar idag betydande sydsvensk och dansk 1900-talskonst.
 
Bakom konstmuseet ligger Charlotte Berlins museum som visar ett borgarhem från 1800-talets mitt. Charlotte Berlin var rådmansdotter och vid sin bortgång 1916 testamenterade hon hus och hem samt en betydande summa pengar till Ystad. Hemmet är museum och pengarna placerades i en stiftelse som svarar för nyförvärv till den stora klocksamling som finns i museet. Via närbelägna Stickgatan, där Katolska församlingen har sin kyrka helgad åt S:t Nicolaus, kommer man till Hamngatan.

Nästan ända nere vid hamnen ligger Hotell Continental som sannolikt är Sveriges äldsta hotellbyggnad. Den uppfördes 1814 på resterna av ett tullhus från mitten av 1700-talet. Alldeles intill ligger Gosselmanska huset från 1765 som var läroverk under åren 1841-1871.

 

Ystads TeaterUnik teater

Ett par hundra meter västerut ligger Ystads Teater som är Sveriges bäst bevarade teaterbyggnad i originalskick från slutet av 1800-talet.

Bakom teaterbyggnaden vittnar en rad kanoner om den kanonskans som anlades här 1712 för att försvara hamnen. Därav namnet Skansgatan.

Från denna gata utgår ett par gränder som leder till Långgatan i vars västligaste del Gamla Maltfabriken ligger. Denna kringbyggda handelsgård från 1749 innehåller numera bland annat en restaurang. Alldeles intill ligger Runnerströms torg med en minnessten tillägnad den store donatorn Axel Runnerström.

Från Långgatan leder en liten backe till Mattorget där Lilla respektive Stora Västergatan strålar samman. Här får man en aning om Ystads traditioner som handelsstad. Mattorget var fram till 1500-talet stadens västra gräns och, som namnet antyder, handelsplats för mat.

Strax intill ligger också Kemnerska gården vars äldsta delar är från början av 1500-talet. Det var den här vägen Karl XII kom när han i december 1715 red in i staden på väg hem från Pommern.

Via Västerport och Lilla Västergatan, som var den stora infartsgatan på den tiden, tog han sig in till centrum. På Kemnerska gården finns en tavla som påstår att hjältekonungen bott här. Senare tiders forskning har emellertid visat att detta inte är korrekt utan att han i själva verket bodde i Birgittahuset.

 

Mariarkyrkan, Ystad

Tornväktaren

Intill Mattorget ligger stans äldsta bevarade byggnad, S:ta Maria kyrka från 1200-talet, samt Latinskolan med sin trappgavel. Skolan dateras till 1500-talet och anses vara Nordens äldsta bevarade skolhus.

Från Mariakyrkans torn ljuder varje natt året runt Tornväktarens kopparlur som talar om att allt är lugnt i staden, en tradition sedan 1700-talet. Många är de besökare genom åren som tvivlat på att det faktiskt är en levande människa som svarar för ”musiken”. Men så är det faktiskt! Var 15:e minut från kl 21.15 till klockan ett på natten ljuder hans dova ton ut över staden, en tonstöt för varje kvart i varje väderstreck.

Från Mattorget leder Lilla Västergatan till Norra Promenaden. Här anordnas bland annat allsångskonserter på sommaren. Här finns också Gamla kyrkogården, där många av stadens ledande kulturpersonligheter, politiker och köpmän vilar.

Lilla Norregatan som löper parallellt med Stora Norregatan utgår också från Mattorget. Vid den senare finner man en av Ystads vackraste och mest utsmyckade korsvirkesgård Änglahuset vars äldsta delar är från början av 1500-talet.

Snett emot ligger Brahehuset som uppfördes av Axel Pedersen Brahe på 1400-talet. Han dog 1487 och ligger begravd i Klosterkyrkan bara ett stenkast från sitt verk. Alldeles intill dessa historiska byggnader har Ystads Allehanda sin redaktion i ett hus som beboddes av August Strindberg några månader i slutet av 1800-talet.

Vi befinner oss också nu i närheten av Norreport där man fortfarande kan se resterna av stadsvallen från 1600-talet. Här ligger vad som kan kallas Sveriges första varuhus, det Hagermanska köpmanspalatset, uppfört 1830. Det tillhör idag Siriuslogen.

 

Kålgården vid Klostret

 

Klostret

 

Klostret med S:t Petri kyrka får anses vara Ystads största historiska sevärdhet. Detta är vid sidan av Vadstena Sveriges bäst bevarade kloster-anläggning som rymmer fem olika avdelningar för permanenta och tillfälliga utställningar, café och souvenirbutik. Klosterträdgårdarna omfattar ett rosarium, en örtagård med en fin samling av krydd- och läkeväxter, en pionträdgård och en damm med olika sjöfågelarter.

 

Intill denna ligger ett putsat gathus från 1800-talets mitt. En minnestavla på gaveln berättar att här bodde musikdirektören, organisten och tonsättaren August Körling från 1866 till sin död 1919. Huset var den kände tonsättaren Felix Körlings barndomshem.

Via Bäckahästgränd, där Ystads Frivillige Bergnings-Corps museum och Tvättorget ligger, kommer vi fram till Stortorget med Gamla Rådhuset som fick sitt nuvarande utseende 1840. Dess äldsta del, rådhuskällaren, är emellertid från 1400-talet och rymmer idag en restaurang.

I Stortorgets nordöstra hörn ligger Apoteksgården med anor från 1600-talet. Här finns numera ett krukmakeri. Granne med Apoteksgården ligger ett mäktigt bostadshus från 1794. Där grundades 1831 Sveriges första enskilda bank, Skånska Privatbanken.

Från Tvättorget med Jens Jacobsens handelshus från 1640 utgår också den delvis kullerstensbelagda Teppgränd som leder fram till Stora Östergatan, gågatan som förbinder Stortorget med torget vid Österport.


Birgittahuset på gågatan

 

Gågatan

Birgittahuset (ovan) som känns igen på sina trappgavlar ingick under 1600- och 1700-talen i en borgmästaregård. Det var här Karl XII bodde under sina besök i Ystad. Konst- och konsthantverk ryms i den närbelägna Henrik Rogges gård som har anor från 1600-talet.

Aspelinska gården från 1780 ligger i Gåsegränd. Där Gåsegränd och Pilgränd möts på Stora Östergatan ligger Pilgrändshuset som är Nordens äldsta korsvirkeshus daterat till 1480. Fortsätter vi gågatan österut stöter vi så småningom på Karstens hus uppkallat efter Gustaf III:s hovsångare Christian Karsten som föddes här 1756.

Besökaregränd är en tvärgata till gågatan. Här ligger ännu ett intressant byggnadsminne, Per Helsas gård, uppkallad efter den siste private ägaren Per Hansson som  drev Vattenfabriken Helsan. Detta är Nordens enda bevarade korsvirkeskvarter.

Privatbostad blev rådhus

Nu är vi framme vid Österportstorg och Nya Rådhuset uppfört 1814 på en strandtomt som privatbostad åt kommerserådet C M Lundgren. Byggnaden var också under en period stadens läroverk som bland sina elever hade författaren Fritiof Nilsson Piraten. Numera har kommunen sina lokaler här.

1936 anordnades i Ystad en av Sveriges mest betydande utställningar på temat ”fritid”. Utställningen döptes följdriktigt till Fritiden och ett minne av den är den välvda byggnaden söder om Rådhuset. Den var under utställningen  restaurang men blev sedermera sporthall under namnet ”Bollen”. Här har utspelats många handbollsmatcher på elitnivå.

Idrottshallen

 

Det närbelägna Nattmans torg minner om den institution som bland annat var hantlangare till bödeln och som fanns kvar i Ystad till slutet av 1800-talet. Rättsskipning av modernare slag tillämpas i Tingshuset som ligger intill detta torg. Byggnaden uppfördes 1902 efter ritningar av stadsarkitekten Peter Boisen, samme man som ritade Ystads Teater.

Därmed avslutas den historiska promenaden i Ystad ungefär där den började; vid S:t Knuts torg och Turistbyrån.