Bygglov

Det är hos bygglovsenheten som du ansöker om bygglov. Ansökan och handlingar ska lämnas in eller sändas in per post (ej möjligt att skicka några handlingar digitalt).


För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är kompletta, korrekta och tydliga. Ritningar ska vara fackmässigt utförda, i skala och måttsatta.


BygglovBygglovsenheten prövar om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. 

Den prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar bygglovsenheten om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Hur lång tid tar det?

Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blivit komplett.

Om bygglovsenheten behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.

 

Bygglovsprocessen steg för steg:

Ansökan

Bekräftelse - komplettering/fullständig

Granskning

Synpunkter och remisser

Beslut

Laga kraft

Tekniskt samråd och startbesked

Tillsyn under byggarbete

Slutsamråd och slutbesked

 

Behövs andra tillstånd?

En åtgärd kan kräva andra tillstånd än bygglov. Som fastighetsägare har du en skyldighet att ta reda på vilka tillstånd som krävs innan du företar en åtgärd.

Några exempel på andra tillstånd är strandskyddet, här kan krävas dispens från strandskyddsbestämmelserna. (Läs mer om strandskyddet här

Om du avser bygga i ett fornminnesområde krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt fornminneslagen.

Om du avser anlägga ny in- och utfart mot en allmän väg krävs separat tillstånd från Trafikverket.

För t.ex. anläggning av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Publicerad 2016-12-20, Uppdaterad 2019-08-07

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12