ABC

A   F  G  H  I  K   M  N O P  R  S  T  U   Å  Ä  Ö

A

Altan – utan bygglov kan du uppföra en låg altan, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 0,5 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken. Om altangolvet ligger högre blir altanen mätvärd, ska räknas med i byggnadsarean och påverkar utseendet på byggnaden. För detta krävs bygglov. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett användbart utrymme under. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan. Mer informations finns hos Boverket

Anmälan - blankett för anmälan

Ansökan - blankett för ansökan om bygglov

Ansökan om slutbesked - blankett för ansökan om slutbesked

Avfallshantering – som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovspliktiga. Bor du i enbostadshus är det sällan att din avfallshantering kräver bygglov. Vid frågor om sophantering, kontakta avfallsenheten, 0411-57 71 00 eller mejla kundtjänst-avfall@ystad.se

Avlopp - installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Avvecklingsplan - En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Det krävs varken bygglov, rivningslov eller anmälan för att ta bort eller återställa åtgärden. Här kan du ladda ner ett förslag på avvecklingsplan.

Avvikelse - Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Det krävs att avvikelsen är liten eller att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte kan du oftast läsa om i den planbeskrivning som hör till detaljplanen.

B

Balkong – Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Om tillbyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs däremot medgivande från de grannar som berörs av åtgärden.
Tillbyggnaden får heller inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Det kan innebära att det inte går att göra tillbyggnaden alls eller att storleken begränsas. Även utformning och placering kan påverkas av detaljplanebestämmelser. Ytterligare information hittar du hos Boverket.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till Miljöförbundet för mer information. Ring 0417-57 35 00 eller mejla expeditionen exp@ystadosterlenmiljo.se

Braskamin – se Eldstad.

Burspråk - klassas som en tillbyggnad och kräver bygglov. Är det ett en- eller tvåbostadshus kan du välja att göra det som en attefallstillbyggnad, då krävs istället en anmälan. Här hittar du gällande detaljplaner i kommunen och kan se om din fastighet är belägen i ett område som är undantaget från attefallsåtgärder.

Byggbodar - Om byggbodarna ställs upp längre än fyra veckor på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet. Här kan du läsa Boverkets information om byggbodar.

Byggherre - Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Här kan du läsa mer om byggherrens ansvar.

Byggnadsställning – Om åtgärden du behöver byggnadsställningen till kräver bygglov, ingår byggnadsställningen i bygglovet.

Byggskylt – placeras den på samma fastighet som bygglovet är beviljat på ingår byggskylten i bygglovet.

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktig oberoende av var det är i kommunen.

Båt – enskilt båtupplag/uppställningslager över vintern behöver inte bygglov. Båtupplag för fler än en båt bedöms som en anläggning och behöver bygglov.

C

Carport – kräver bygglov, även om du planerar att bygga en vägg på en carport.

Container - kräver oftast bygglov om den är uppställd under en längre period. Undantag från lovplikt för containrar på industriområde. Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i liten omfattning i form av en eller flera containrar. För att en sådan anläggning ska vara undantagen från bygglov måste den placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde. Upplaget får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Om man placerar containern närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs.

Camping - Här kan du läsa kommunens utredning om campingplatser och husbilsparkeringar

D

Dagvatten- information samt tips gällande dagvatten kan du läsa om på Nu gör vi plats för vattnet - Ystads kommun

Dela en lägenhet till två – kräver bygglov.

Detaljplanen - är den som tillsammans med gällande lagstiftning ligger till grund för vår bedömning i ett ärende. Titta gärna i vår karttjänst om vad som gäller på just din fastighet, innan du lämnar in en ansökan om bygglov. 

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område. För grävningsarbeten oavsett markhöjd inom fornlämningsområde (t.ex. Ystad medeltida innerstad) krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning från Länsstyrelsen. Läs mer här.
Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger inom fornlämningsområde här.

Dörr – klassas som fasadändring och kan kräva bygglov inom detaljplanelagt område. Ytterdörr kräver bygglov inom område som är av intresse för kulturmiljövården. Här hittar du detaljplanen som gäller på din fastighet. Innerdörr kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller i vägg som är brandklassad.

Delgivning - Här finns infomation om vad som gäller vid förenklad delgivning.

E

Eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är anmälningspliktig. Bygger du en skorsten längs fasaden kan det krävas bygglov inom kulturhistoriskt område.

Ekonomibyggnader - för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför.

EKS - anger hur de europeiska konstruktionsstanderna, så kallade eurokoder, ska tillämpas. EKS utgör tillsammans med eurokoderna det svenska regelverket för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet. Här kan du läsa mer om EKS

Och önskas mer information så finns det här på boverkets hemsida.

F

Fasadändring - inom områden med detaljplan krävs vanligtvis bygglov, utanför detaljplan krävs det normalt inte. Om byggnaden är placerad i ett kulturområde ska kommunantikvarien kontaktas. Mer om fasadändring.

Fettavskiljare - En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Vi har ett dokument med information om du ska ska installera en fettavskiljare.

Flagga – kräver inte bygglov. Är den i närheten av trafik kan trafikenheten behöva kontaktas.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Fornlämning - Om din fastighet ligger inom ett känt fornlämningsområde kan mark- och och schaktningsåtgärder kräva grävningstillstånd från Länsstyrelsen.
För grävningsarbeten oavsett markhöjd inom fornlämningsområde (t.ex. Ystad medeltida innerstad) krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning från Länsstyrelsen. Läs mer här.
Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger inom fornlämningsområde här.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter (yttermått), har en höjd från marknivån till taknock på 3 m samt placeras 4,5 m från fastighetsgränserna. Flera friggebodar är tillåtna men den sammanlagda ytan får inte överskrida 15 kvadratmeter. Friggeboden kan ligga närmare gränsen mot grannen än 4,5 meter om den grannen godkänner detta. Friggeboden måste också ligga i "omedelbar närhet till bostadshuset", dock aldrig närmare allmän plats eller gata än 4,5 meter.

Fönster – är en fasadförändring och kräver oftast bygglov inom område med detaljplan. 

Förhandsbesked - Här kan du läsa Boverkets information om förhandsbesked.

G

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster.

Grannegodkännande - krävs skriftligt från din granne vid anmälan av t ex komplementbyggnad om placeringen görs närmare än 4,5 meter mot grannens fastighet. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på intyget.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov.
För grävningsarbeten För grävningsarbeten oavsett markhöjd inom fornlämningsområde (t.ex. Ystad medeltida innerstad) krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning från Länsstyrelsen. Läs mer: här.
Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger inom fornlämningsområde här.

H

Handlingsförteckning - Detta är ett dokument som sammanställer vilka handlingar som innefattas av ett inskick.

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt. För mer information om besiktning av hissar kan du ta del av länsstyrelsens skrift: Fungerar hissen?

Husvagn, husbil och fritidsbåt - Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan. Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Om båten, husvagnen eller husbilen placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser får uppställningen inte heller ske utan bygglov.

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsningar och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med hen först. Bestämmelser kring häckar och olägenheter finns i jordabalken.

I

Inglasning av balkong – kräver bygglov.

K

Kakelugn – se Eldstad.

Komplementbyggnader (garage, carport och förråd)  - på 30 kvadratmeter, så kallade Attefallshuset, är anmälningspliktiga. I övrigt är komplementbyggnader bygglovspliktiga.

Tänk på att för attefallshus som blir ytterligare bostad/lägenhet så kan en extra VA-avgift tillkomma. Läs mer om det på Ansluta attefallshus eller komplementbyggnad - Ystads kommun

Kontrollansvarig - Information om när det behövs en kontrollansvarig och vad de ska göra
Här kan du ladda ner en blankett för anmälan om kontrollansvarig

Kontrollplan - Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. 

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - eldstad

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - enkel komplementsbyggnad eller enkel tillbyggnad

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - fettavskiljare

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - plank, mur och staket

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - skylt

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - solceller

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - transformatorstation

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - uterum och växthus

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - utvändig ändring

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan - rivning

Här kan du ladda ner en mall för kontrollplan - anpassad till kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollplaner

L

Ledningskollen - när man ska bygga nytt är det viktigt att man vet vilka ledningar som finns i marken. Det är byggherrens ansvar att ta reda på detta innan byggnation(även innan bygglovet). Information om markledningar kan man inhämta via ledningskollen.se

Lekstuga – kan bedömas som komplementbyggnad vilket kräver bygglov om den i sin konstruktion bedöms vara varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under friggebodsreglerna. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump - Här kan du läsa mer om värmepumpar. För ytterligare information, kontakta Miljöförbundet på tel 0417-57 35 00, eller mejla till exp@ystadosterlenmiljo.se

Lägenhet (bostad) - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovspliktig. Tänk på att hisskravet utlöses om en byggnad får en tredje våning/vind.

Ljusanordningar - I områden som omfattas av en detaljplan kan det krävas bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning. Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

M

Materialinventering - Innan startbesked för rivning kan beslutas, ska en materialinventering redovisas. Inventeringen ska redovisa vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. 
Här hittar du en mall för rivningsinventering

Mark – ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov. För grävningsarbeten oavsett markhöjd inom fornlämningsområde (t.ex. Ystad medeltida innerstad) krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning från Länsstyrelsen. Läs mer här.
Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger inom fornlämningsområde här.

Markis – kräver sällan bygglov. Markisen får inte vara permanent utfälld. Om det är en betydande fasadförändring krävs bygglov. Andra regler kan finnas om huset är kulturskyddat. Läs mer i stadsmiljöprogrammet. 

Marklov - Boverkets information om marklov

Mast – kräver bygglov.

Materialgård - För att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar kan det krävas bygglov. För att de ska vara bygglovspliktiga ska förvaringen vara utomhus, fungera självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen, ha viss varaktighet och ha viss omfattning. På Boverkets webbsidor finns mer information.

Mur – om den är över 0,5 meter hög krävs alltid bygglov.

Måla – För ommålning av en-och tvåbostadshus, som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär, krävs bygglov inom detaljplanelagt område. För övriga typer av byggnader krävs bygglov inom detaljplanelagt område. I områden som är kulturhistoriskt värdefulla krävs bygglov. För rådgivning, kontakta vår byggnadsantikvarie på tel 0411-57 78 52, eller mejla karl.ekberg@ystad.se

N

Nybyggnadskarta - innehåller bl a befintliga byggnader, fastighetsgränser och planbestämmelser. En nybyggnadskarta får inte vara mer än 2 år gammal. Här kan du läsa mer om nybyggnadskartor och hur man beställer den.

O

Ombyggnad - se Tillbyggnad

 

P

Parabol – kräver inte bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – kräver inte bygglov om det gäller anläggning av en eller två platser till ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov.

Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Plank – kräver bygglov om det är tätare än femtio procents genomsiktlighet och högre än 0,8 meter.

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktig.

Pool - kräver inte bygglov. Om poolen ansluts till husets befintliga vattenmätare och allt grävs inne på egna tomten behövs det inte anmälas till va-avdelningen. Ska fastighetsägaren ha en ny vattenservis till poolen så är det ansökan om serviser och vattenmätare som gäller och man får betala anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Mer detaljerade bestämmelser om pooler, dammar och brunnar hittar du på Boverkets webbsidor.
För trädäck i anslutning till pool se Altan.

R

Ritningar - Behöver du ritningar på din fastighet, besök vårt ritningsarkiv.

Riskbedömning - Riskbedömningen är ett viktigt led i att säkerställa att alla väsentliga krav uppfylls. Det handlar inte om att kontrollplanen enligt PBL ska vara heltäckande, utan om att hitta en rimlig nivå på kontroll för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömningen att byggherren tar sitt byggherreansvar och att projektet kan antas komma att uppfylla byggreglerna.

Här kan du ladda ner en mall med risker för enklare ärende

Boverkets information om riskbedömning

Ritningsexempel i tillbyggnad - Här kan du kika på några exempel gällande fackmässiga ritningar i bygglovsprocessen

Ritningsexempel i nybyggnad - Här kan du kika på några exempel gällande fackmässiga ritningar i bygglovsprocessen

Ritningsexempel i byggprocessen - Här kan du kika på några exempel gällande fackmässiga ritningar i byggprocessen. 

Rivning av byggnad - eller del av byggnad är anmälningspliktigt om det ligger utanför detaljplanelagt område, och inte är en bygglovbefriad byggnad/åtgärd. Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

S

Schakta – kräver oftast marklov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.
Vid schaktning utanför område med detaljplan eller inom fornlämningsområde (t.ex. Ystad medeltida innerstad) krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning från Länsstyrelsen. Läs mer här.
Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger inom fornlämningsområde här.

Situationsplan - ska ingå i ansökan om bygglov i samband med ny-, till- eller ombyggnad. På situationsplanen ska den sökande visa den nya byggnadens placering med mått och färdig golvhöjd. En situationsplan upprättas på en aktuell nybyggnadskarta.

Skylt – inom detaljplanelagt område kräver bygglov. För skyltar utanför detaljplanelagt område ska länsstyrelsen kontaktas. 

Skorsten – inom område med detaljplan krävs bygglov. Utanför område med detaljplan är skorsten anmälningspliktig.

Skärmtak – kräver ibland bygglov. Får byggas utan bygglov på en- och tvåbostadshus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannen gett sitt medgivande får det placeras närmare. I övrigt är skärmtak bygglovspliktiga.

Slå ihop två lägenheter till en – är anmälningspliktigt.

Solfångare och solcellerLänk till information om solcellsanläggningar

Soprum-/sopskåp – se Avfallshantering.

Spaljé – om genomsiktligheten är femtio procent eller mer, krävs inte bygglov oavsett höjd. 

Staket/stängsel – ett staket ska ha minst 50% genomsiktlighet och vara max 1,2 m högt. Vid andra förutsättningar se "plank" eller kontakta bygglovsenheten. 

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Strandskydd - gäller vid havet, sjöar och vattendrag för att hålla strandområdet tillgängligt för allmänheten, samt för att skydda växt- och djurlivet. Mer information om strandskydd och hur man kan söka dispens.

 

T

Takmaterial – om fastigheten ligger inom detaljplanlagt område krävs det bygglov om material och/eller kulör ändras. Dock kan det inom en del kulturhistoriskt intressanta områden krävas bygglov även om man avser att ändra till befintligt material och/eller kulör.

Takfönster – kräver bygglov inom område med detaljplan.

Takkupa – kräver antingen bygglov eller kan klassas som en attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig.

Tekniskt samråd – I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Inför samrådet ska byggherren lämna in detta dokument som är framtaget av Boverket. Här kan du läsa mer om tekniskt samråd.

Här kan du läsa om de nya riktlinjerna för 2022 gällande tekniskt samråd.

Terrass – se Altan.

Tidsbegränsat bygglov - Här kan du läsa Boverkets information om tidsbegränsat  bygglov

Tillbyggnad - är bygglovspliktig. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig.

Tilläggsisolering – kan i vissa fall ses som en fasadförändring och kräver då bygglov inom detaljplanelagt område.

Tillsyn - Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.
Blankett för tillsynsanmälan
Länk till Boverkets information om tillsyn inom plan och bygglagens gränser

Trappa – kräver sällan bygglov. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig då den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

Träd – det krävs inga tillstånd för att plantera träd på den egna tomten. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenheter finns i jordabalken. 

Trädfällning – bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet. När det gäller träd i Sandskogen ska parkenheten kontaktas, tel 0411-57 70 85.

U

Upplag – se Materialgård

Uterum – kräver bygglov. Ett fristående uterum kan vara bygglovsbefriat om det följer friggebodsreglerna.

Utfart – kräver inte bygglov. En grundregel är att inga utfarter får läggas närmare en korsning än 10 m. Vissa områden har utfartsförbud, se här vad som gäller för just din fastighet.

Uteservering – kan kräva bygglov.

Uteplats – kräver inte bygglov. Om du på uteplatsen bygger en altan eller ändrar markens nivå kan det däremot krävas ett lov. Se Altan respektive Mark.

V

Varsamhet - Ändring av byggnader, liksom ändring av andra bygglovspliktiga anläggningar och bebyggelseområden, ska alltid göras varsamt så att deras kulturvärden tas tillvara. Genom varsamhetsbestämmelser kan kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser tydliggöra vad varsamhetskravet innebär för det aktuella området. 

Vatten - installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Ventilation - se Vatten

Vindkraftverk - det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa vindkraftverk. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Vindsinredning – om det är en tillkommande bostad krävs bygglov, t ex om du inreder från vindsförråd till bostad. Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus krävs inte bygglov men åtgärden är anmälningspliktig. Tänk på att hisskravet kan utlösas om det blir en tredje våning.

Väderskydd - Det krävs inte bygglov för nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafiken men de får då inte vara större än 15 m2 och inte ha en taknockshöjd som överstiger 3 meter. Om det finns en skylt på väderskyddet kan skylten kräva bygglov även om väderskyddet inte gör det. Här kan du läsa Boverkets information om väderskydd.

Värmepump – kräver sällan bygglov, men är ibland anmälningspliktig. Läs mer om värmepumpar här eller kontakta Miljöförbundet 0417-57 35 00, exp@ystadosterlenmiljo.se

Växthus - ett växthus är en varaktig konstruktion varaktigt placerad på mark, samt avsett att vara konstruerat så att människor kan uppehålla sig i det. Det kan krävas bygglov för ett växthus men i vissa fall är de bygglovsbefriade. Läs mer om detta hos Boverket.

Å

Återvinningsstationer – se Avfallshantering.

Ä

Ändrad användning - Om man vill ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Det kan t ex gälla att göra om kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurang eller garage till boendeyta. Bygglov krävs även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och även om den ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden. 

Ö

Öppen spis – se Eldstad.

 

 

Publicerad 2020-03-23, Uppdaterad 2023-11-03