8B7B1249.jpg

Fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Vanligtvis krävs det bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende inom områden med detaljplan. Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov. Om byggnaden är placerad i ett kulturområde ska kommunantikvarien kontaktas. Fasadändring kan t ex betyda

  • Ändring av en byggnads färg
  • Byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Takfönster, ändring av fönster- eller dörrhål
  • Utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt

Med omfärgning avses att byggnaden målas om i en ny kulör. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till annat material eller annan kulör. Exempel på åtgärder som kan medföra att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är, att putsa eller lägga på ytterpanel på en byggnad som inte tidigare varit putsad eller försedd med panel. Det kan också vara att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana.

En bedömning måste göras i varje enskilt fall av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. När byggnaden ligger i ett område som har en speciell eller tidstypisk karaktär görs generellt en mer restriktiv bedömning.

Här kan du se vilka handlingar som behövs till en ansökan om fasadändring.

Undantag från lovplikt för fasadändringar mot kringbyggd gård

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Undantaget gäller enbart inom område med detaljplan och fasadändringen får inte strida mot detaljplanen.

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Undantaget från lovplikt gäller inte heller om kommunen i detaljplan har infört en utökad lovplikt för byte av färg.

Sådana här fasadändringar har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om fasadändringen inte kräver bygglov kan den därför kräva anmälan.

Det gäller till exempel om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Byte av fasadmaterial på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus bör enligt Boverkets allmänna råd (VÄS 3) kräva anmälan.

Läs mer på Boverkets hemsida: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/

Bygglovsbefriade fasadändringar på en- och tvåbostadshus får inte strida mot detaljplan

Inom område med detaljplan kan, precis som tidigare, byte av färg, fasad- och taktäckningsmaterial göras utan bygglov på en- och tvåbostadshus om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Men sådana ändringar får efter 1 juli 2017 inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/andring-av-byggnaders-yttre-utseende/

Publicerad 2022-01-03, Uppdaterad 2023-04-13