Vilka handlingar krävs

En ansökan ska innehålla de ritningar och övriga uppgifter som krävs för att handläggaren ska kunna göra en bedömning av ärendet. Ritningar ska därför vara fackmässigt utförda och här nedanför kan du läsa om vad en sådan ska innehålla.

Handlingar som krävs i ansökan


Altaner/uterum
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Förenklad nybyggnadskarta, beställs i e-tjänsten.
 • Planritning skala 1:100,  redovisa uterummet tillsammans med befintlig byggnad, ange uterummets mått. Exempelritning
 • Fasadritning skala 1:100, redovisa samtliga fasader tillsammans med befintlig byggnad. Ange höjd från marknivå. Exempelritning
 • Situationsplan skala 1:500,– visa var på byggnaden som ändringen sker eller vilken byggnad som avses. Exempelritning
 • Fotografi
 • Sektionsritning skala 1:100,
 • Beskrivning av projektet samt kulör- och materialval (ncs-kulör)
 • Kontrollplan.
Bygglov för flerbostadshus
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Fullständig nybyggnadskarta i lämplig skala, mått på byggnadsverket samt mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Fasadritning skala 1:100, redovisa samtliga fasader, rita marklinje samt ange byggnadshöjd från marknivån
 • Planritning skala 1:100, redovisa rummens användning samt tillgänglighet (enligt 3 kap BBR, Boverkets byggregler samt SIS, Svenska standard)
 • Material och kulörbeskrivning, 2st
 • Markplaneringsritning, - redovisa parkeringsplatser för bilar och cyklar, plushöjder, färdig golvhöjd, grönytor och hårdgjorda ytor, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)
 • Sektionsritning skala 1:100,
 • Anmälan om kontrollansvarig,
 • Beskrivning av avfallshantering med dimensionering av mängder och avfallsutrymmen,
 • Bullerutredning om det krävs,
 • Parkeringsutredning, för att få råd och tips om att ordna parkering eller information om mobilitetsåtgärder kan du läsa mer på https://www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/trafikplanering/
 • Redovisa bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och boarea (BOA) på planritningen
Eldstad
 • Anmälan, krävs inte i e-tjänsten
 • Prestandadeklaration
 • Kontrollplan
Solcellsanläggning
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan skala 1:500, visa var på byggnaden som ändringen sker eller vilken byggnad som avses
 • Fasadritning skala 1:100, visa tydligt vad som är nytt, ange mått
 • Planritning skala 1:100, visa tydligt vad som är nytt
 • Beskriv kortfattat projektet, vad som avses göras, och ange material och kulörval (ncs-kulör),
 • Fotografi om möjligt
 • Produktblad från leverantören med prestandadeklaration som innefattar EMC-standard, information om matning till låg- eller högspännings nät och DC-brytaren.,
 • Kontrollplan
Förhandsbesked
Marklov
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Marksektioner med plushöjder befintlig höjd och föreslagen höjd,
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden
Nybyggnad
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Fullständig nybyggnadskarta i lämplig skala, mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Planritning skala 1:100, redovisa användningen av rummen, möblerad planlösning, tillgänglighetsmått (se Svensk standard). Bruttoarea, byggnadsarea och bostadsarean ska redovisas på planritningen.
 • Fasadritning skala 1:100, redovisa samtliga fasader och marklinje
 • Sektionsritning skala 1:100,
 • Markplaneringsritning skala 1:500, redovisa hårdgjorda ytor, omhändertagandet av dagvattnet (LOD), parkeringsplatser (2 p-platser till enbostadshus), in- och utfart samt tillgänglighet på tomten (se Boverkets byggregler, kap 3)
 • Beskrivning av projektet material och kulör (ncs-kulör),
 • Anmälan om kontrollansvarig
Plank/mur/staket
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Utdrag ur primärkarta, skala 1:500, redovisa plankets/murens placering, ange längd och höjd. Exempelritning
 • Ritning av planket framifrån skala 1:20. Exempelritning
 • Sektionsritning Exempelritning
 • Beskrivning av projektet samt material- och kulörbeskrivning (ncs-kulör)
 • Inspirationsfoto om möjligt
 • Kontrollplan
Rivningslov/Anmälan
 • Ansöknings-/Anmälningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan, skala 1:500,
 • Materialinventering
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden
Skylt
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan skala 1:500, - redovisa skyltens placering på fastigheten eller på vilken byggnad skylten monteras. Ange mått till tomtgränser
 • Detaljritning, - ange skyltens höjd, bredd, och djup samt utseende
 • Fasadritning skala 1:100, - redovisa höjd över gata samt mått på skylt
 • Fotomontage om möjligt,
 • Beskrivning av projektet- material, kulör (ncs-kulör) och om skylten har någon belysning,
 • Kontrollplan
 • Om den är belyst ska ni beskriva kelvintalet
 • Om skylten placeras i stadskärnan se stadsmiljöprogrammet
Tidsbegränsat bygglov
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan skala 1:500,
 • Fasadritning skala 1:100,
 • Sektion skala 1:100
 • Planritning skala 1:100,
 • Avvecklingsplan,
 • Redovisa varför det tidsbegränsade bygglovet söks och vilken tidsperiod
 • Är det planenligt ej tidsbegränsat
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden,
Tillbyggnad/ändring/ombyggnad
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Nybyggnadskarta
 • Planritning skala 1:100, redovisa tillbyggnaden/ombyggnaden tillsammans med befintliga byggnader samt användningen av rummen, möblerad planlösning, tillgänglighetsmått (se Svensk standard). Exempelritning
 • Fasadritning skala 1:100, redovisa samtliga fasader tillsammans med befintliga fasader, marklinje. Exempelritning
 • Sektionsritning skala 1:100. Exempelritning
 • Beskrivning av projektet material och kulör (ncs-kulör),
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden
Uthus, växthus, garage och andra små byggnader
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan skala 1:500, mått på byggnaden, mått till tomtgränser och närliggande byggnader. Exempelritning
 • Planritning skala 1:100, redovisa användningen av rummen, möblerad planlösning, tillgänglighet enligt BBR 3:148. Exempelritning
 • Fasadritning skala 1:100, redovisa samtliga fasader och marklinje. Exempelritning
 • Sektion skala 1:100, redovisa marklinje. Exempelritning
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden
 • Förenklad nybyggnadskarta, eller eventuellt utdrag ur primärkarta 
Yttre ändring/fasadändring
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan skala 1:500,– visa var på byggnaden som ändringen sker eller vilken byggnad som avses. Exempelritning
 • Fasadritning skala 1:100, visa tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt och ange mått. Exempelritning
 • Planritning skala 1:100, visa tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt och ange mått. Exempelritning
 • Beskriv kortfattat projektet, vad som avses göras, och ange material och kulörval (ncs-kulör)
 • Fotografi om möjligt
 • Produktblad,
 • Kontrollplan
Ändrad användning
 • Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten
 • Situationsplan skala 1:500, redovisa vilken byggnad eller del av byggnad som berörs
 • Planritning skala 1:100, redovisa rummens användning
 • Verksamhetsbeskrivning(ange vilken verksamhet som kommer bedrivas, hur många kunder och anställda, behovet av antal parkeringsplatser räknat utifrån antal kunder och anställda, tillgänglighet i byggnaden och mellan parkeringsplatsen och byggnaden där verksamheten bedrivs). För att få råd och tips om att ordna parkering eller information om mobilitetsåtgärder kan du läsa mer på https://www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/trafikplanering/
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på åtgärdens omfattning.
Publicerad 2020-03-23, Uppdaterad 2021-03-23