Vilka handlingar krävs

En ansökan ska innehålla de ritningar och övriga uppgifter som krävs för att handläggaren ska kunna göra en bedömning av ärendet. Ritningar ska därför vara fackmässigt utförda och här nedanför kan du läsa om vad en sådan ska innehålla.

Handlingar som krävs i ansökan


Altaner/uterum
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnationen, mått till tomtgränser, nivåskillnad mellan golvskillnad och mark alternativt nivåskillnad till befintlig golvnivå.
 • Plan-, fasad-, sektionsritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Fotografi på befintlig byggnad.
 • Beskrivning av projektet samt kulör- och materialval (ncs-kulör).
 • Kontrollplan, exempel hittar du på vårt ABC, under K.
Bygglov för flerbostadshus
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnadsverket samt mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Plan-, fasad-, sektionsritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Beskrivning av projektet samt kulör- och materialval (ncs-kulör).
 • Markplaneringsritning, - redovisa parkeringsplatser för bilar och cyklar, plushöjder, färdig golvhöjd, grönytor och hårdgjorda ytor, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).
 • Komplettera med kontrollansvarig, görs via vår e-tjänst. I ansökan ovan finns möjlighet att fylla i er kontrollansvarig.
 • Beskrivning av avfallshantering med dimensionering av mängder och avfallsutrymmen.
 • Bullerutredning om det krävs.
 • Parkeringsutredning, för att få råd och tips om att ordna parkering eller information om mobilitetsåtgärder kan du läsa mer på https://www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/trafikplanering/
 • Redovisa bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och boarea (BOA) på planritningen
Eldstad
 • Anmälan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in anmälan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Prestandadeklaration.
 • Kontrollplan, exempel hittar du på vårt ABC, under K.
Solcellsanläggning
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Plan-, fasadritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Situationsplan i skala 1:500. Markera var solcellsanläggningen ska placeras.
 • Beskriv kortfattat projektet, vad som avses göras, och ange material och kulörval (ncs-kulör),
 • Fotografi om möjligt.
 • Produktblad från leverantören med prestandadeklaration som innefattar EMC-standard, information om matning till låg- eller högspännings nät och DC-brytaren.
 • Kontrollplan, exempel hittar du på vårt ABC, under K.
Förhandsbesked
Marklov
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Marksektioner med plushöjder befintlig höjd och föreslagen höjd.
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden. Mer information hittar du på vårt ABC
Nybyggnad
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Plan-, fasad-, sektionsritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Markplaneringsritning skala 1:500, redovisa hårdgjorda ytor, omhändertagandet av dagvattnet (LOD), parkeringsplatser (2 p-platser till enbostadshus), in- och utfart samt tillgänglighet på tomten (se Boverkets byggregler, kap 3).
 • Beskrivning av projektet material och kulör (ncs-kulör).
 • Anmälan om kontrollansvarig, görs via vår e-tjänst
Plank/mur/staket
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnationen, mått till tomtgränser, nivåskillnad mellan golvskillnad och mark alternativt nivåskillnad till befintlig golvnivå.
 • Ritning av planket, skala 1:20. Exempelritning
 • Beskrivning av projektet samt material- och kulörbeskrivning (ncs-kulör).
 • Inspirationsfoto om möjligt.
 • Kontrollplan, exempel hittar du på vårt ABC, under K.
Rivningslov/Anmälan
 • Ansökan/Anmälan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Situationsplan, skala 1:500. Exempel hittar du på vårt ABC, under S.
 • Materialinventering.
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan, exempel hittar du på vårt ABC, under K.
Skylt
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Situationsplan skala 1:500, - redovisa skyltens placering på fastigheten eller på vilken byggnad skylten monteras. Ange mått till tomtgränser.
 • Detaljritning, - ange skyltens höjd, bredd, och djup samt utseende.
 • Fasadritning skala 1:100, - redovisa höjd över gata samt mått på skylt.
 • Fotomontage om möjligt.
 • Beskrivning av projektet- material, kulör (ncs-kulör) och om skylten har någon belysning.
 • Är skylten belyst ska du beskriva kelvintalet.
 • Kontrollplan, exempel hittar du på vårt ABC, under K.
 • Om skylten placeras i stadskärnan, se stadsmiljöprogrammet för vägledning i utformningen.
Tidsbegränsat bygglov
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Situationsplan skala 1:500, - redovisa skyltens placering på fastigheten eller på vilken byggnad skylten monteras. Ange mått till tomtgränser.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Plan-, fasad-, sektionsritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Avvecklingsplan, läs mer under vårt ABC.
 • För att kunna söka tidsbegränsat bygglov behöver åtgärden vara av temporär karaktär och ska bryta mot gällande bestämmelser på något sätt. Redovisa varför det tidsbegränsade bygglovet söks och vilken tidsperiod.
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden, läs mer under vårt ABC.
Tillbyggnad/ändring/ombyggnad
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Plan-, fasad-, sektionsritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Beskrivning av projektet, material och kulör (ncs-kulör).
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden. Läs mer på vårt ABC.
Uthus, växthus, garage och andra små byggnader
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Karta, beställ i vår e-tjänst. Rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
 • Plan-, fasad-, sektionsritning i skala 1:100. Exempelritning
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på omfattningen av åtgärden. Läs mer på vårt ABC.
Yttre ändring/fasadändring
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Fasadritning i skala 1:100 eller mer inzoomad. Exempelritning
 • Beskriv kortfattat projektet, vad som avses göras, och ange material och kulörval (ncs-kulör).
 • Fotografi om möjligt.
 • Produktblad, för exempelvis fönster eller dörr.
 • Kontrollplan, läs mer på vårt ABC.
Ändrad användning
 • Ansökan, görs via vår e-tjänst. OBS: Lämna inte in ansökan förrän du har övriga handlingar enligt nedan klara.
 • Situationsplan skala 1:500, redovisa vilken byggnad eller del av byggnad som berörs. Exempelritning .
 • Planritning skala 1:100, redovisa rummens användning. Exempelritning.
 • Verksamhetsbeskrivning(ange vilken verksamhet som kommer bedrivas, hur många kunder och anställda, behovet av antal parkeringsplatser räknat utifrån antal kunder och anställda, tillgänglighet i byggnaden och mellan parkeringsplatsen och byggnaden där verksamheten bedrivs). För att få råd och tips om att ordna parkering eller information om mobilitetsåtgärder kan du läsa mer på https://www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/trafikplanering/
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på åtgärdens omfattning. Läs mer på vårt ABC.
Publicerad 2022-03-23, Uppdaterad 2023-04-04