Apollo_plangrans.jpg

Apollo 1

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att överföra allmän platsmark till kvartersmark för bostads- och centrumändamål. Marken utgör idag infart till ett garage och allmänhetens intresse av, och möjligheter till, att använda platsen är begränsat. Vidare är syftet med detaljplanen att upphäva gällande tomtindelning för att göra det möjligt att genomföra fastighetsregleringen. Planen ska också reglera användning och utformning med lämpliga bevarande-, varsamhets- och utformningsbestämmelser till skydd för kulturhistoriska värden.

Detaljplanen var ute på samråd 1 - 22 april 2022.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren. Mejla eva.nygren@ystad.se

 

 

 

 

Publicerad 2020-09-15, Uppdaterad 2022-04-22

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress: 
Tobaksgatan 11, Ystad