Backahallen_m_NY_plangrans.jpg

Backahallen

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att avstycka en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2  för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet samt knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.

Området ligger i den norra delen av Ystads tätort. Det gränsar i söder mot Backaskolan, i väster mot ett parkområde med bollplaner och en lekplats, i norr mot en parkering/garage och ett enbostadshus samt i öster mot en parkering. Området omfattar ca 3 100 kvadratmeter mark. Marken ligger 29-32 meter över havet, med den lägsta punkten i väster och den högsta i öster mot parkeringen.

Detaljplanen var utställd för samråd 23 juni - 7 augusti 2020.

Planhandlingarna nås via länkar på den här sidan men finns också tillgängliga på:
Stadsbyggnadsavdelningens expedition, Tobaksgatan 11, månd - fred kl 10-12.
Ystads Stadsbibliotek, Surbrunnsvägen 12, månd - torsd kl 10-19, fred kl 10-17, lörd kl 10-14

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel. Mejla tove.heijel@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2022-01-05

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad