Lotsen_idag.jpg

Lotsen 1, 2 och 9

Detaljplanens syfte är att fastigheten Lotsen 1 ska kunna användas dels för kontor, besöksanläggning för kulturella ändamål och verksamheter, dels för bostäder. På fastigheterna Lotsen 2 och Lotsen 9 föreslås användningen centrum och skola. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende till risker från järnvägen.

Planområdet ligger i västra delen av Ystad, i stadsdelen Västra Industriområdet. Det gränsar i öster mot två bostadskvarter, i söder mot Ystadsbanan, i väster mot småindustri och i norr mot två obebyggda industritomter och en livsmedelsbutik.

Detaljplanen var ute på granskning 1 juli - 31 augusti 2022.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se eller ring expeditionen, 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2019-06-26, Uppdaterad 2022-09-01