Urmakaren.jpg

Urmakaren 23 m fl

Detaljplanens syfte är att ersätta det verksamhetsområde som funnits på platsen med ny bostadsbebyggelse med inslag av centrumverksamhet i bottenvåning, samt planlägga befintlig parkmark.
Detaljplanen omfattar ca 500-550 bostäder i sex nya kvarter med en blandning av flerfamiljshus och radhus.

Planområdet ligger i den östra delen av centrala Ystad. Området gränsar i norr till Herrestadsgatan och i väster till Surbrunnsvägen med befintliga bostadsområden och, i söder och väster till Fridhemsgatan respektive Disponentgatan med verksamhetsområden och blandad stadsbebyggelse.

Detaljplanen var utställd på granskning 7 december 2021 - 17 januari 2022

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.
Mejla malin.blomberghading@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2020-10-20, Uppdaterad 2022-01-19