8B7B3973_1.jpg

Ny Landsbygdsstrategi

Just nu pågår framtagandet av en ny Landsbygdsstrategi. Syftet med Landsbygdsstrategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar för landsbygden och att visa kommunens prioriterade strategiska områden för landsbygden. Strategierna handlar både om det som görs idag och beskriver möjligheterna för hur Ystads kommun kan och vill arbeta för landsbygden i framtiden.

Landsbygdsstrategin ska vara en grund för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i byarna och vara vägledande för kommunens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling.

Under framtagningsprocessen har det genomförts dialogmöten, workshops och täta samråd med strategins referensgrupp för att samla in kunskap som ligger till grund för förslaget till Landsbygdsstrategi.

Under perioden 29 april till 24 juni år 2021 var förslaget till landsbygdsstrategi ute på en bred remissrunda till myndigheter, kommunala nämnder, byalag med flera för att samla in synpunkter. Efter att många konstruktiva synpunkter inkom tog Ystads kommun beslutet att omstrukturera och förtydliga strategin. För närvarande pågår därför ett arbete med att göra justeringar, kompletteringar och förtydliganden i strategin utifrån de inkomna synpunkterna.

Under våren 2023 ska ett omarbetat förslag till Landsbygdsstrategin presenteras för Kommunstyrelsen för beslut.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er till sam@ystad.se 

 

Publicerad 2020-09-16, Uppdaterad 2023-01-26