8B7B3973_1.jpg

Ny Landsbygdsstrategi

Just nu pågår framtagandet av en ny Landsbygdsstrategi. Syftet med Landsbygdsstrategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar för landsbygden och att visa kommunens prioriterade strategiska områden för landsbygden. Strategierna handlar både om det som görs idag och beskriver möjligheterna för hur Ystads kommun kan och vill arbeta för landsbygden i framtiden.

Landsbygdsstrategin ska vara en grund för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i byarna och vara vägledande för kommunens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling.

Vi har genomfört dialogmöten, workshops och samlat in kunskap som ligger till grund för förslaget till Landsbygdsstrategi. Under perioden 29 april till 24 juni år 2021 var förslaget ute på en bred remissrunda till myndigheter, kommunala nämnder, byalag med flera för att samla in synpunkter. För närvarande pågår ett arbete med att göra justeringar, kompletteringar och förtydliganden i strategin utifrån de inkomna synpunkterna.

Läs Remissversionen av Landsbygdsstrategi för Ystads kommun här.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er!

Andreas Kurdve 
Telefon: 0411 – 57 74 40
E-post: andreas.kurdve@ystad.se

Tidsplanen

 

Publicerad 2020-09-16, Uppdaterad 2022-08-22