Ortsutveckling_Kopingebro.jpg

Ortsutveckling

Att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur är ett prioriterat ställningstagande i Skånes regionala utvecklingsstrategi. Det förutsätter en stärkt tillgänglighet som binder samman Skåne. En viktig del av detta handlar om att stärka kopplingen mellan sydöstra och sydvästra Skåne.

Region Skåne genomförde under 2017/2018, tillsammans med Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup, Svedala och Malmö, en åtgärdsvalsstudie för Ystad- och Österlenbanan. Studien lyfter fram åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och lång sikt för att utveckla Ystad- och Österlenbanan avseende robusthet, kortare resetider och ökad turtäthet.

2019 inledde Region Skåne, Trivector och Gehl projektet Ortsutveckling längs Ystad- och Österlenbanan. Projektet genomfördes i samverkan med kommunerna längs Ystad- och Österlenbanan tillsammans med Trafikverket och Skånetrafiken. Projektet avslutades med slutpresentation i Svedala den 6 mars 2020 tillsammans med tjänstepersoner och politiker från deltagande kommuner.

Projektets syfte var att ta fram utvecklingsförslag för stationsnära lägen i fem orter längs Ystad- och Österlenbanan med fokus på åtgärder som ger effekt för exempelvis näringslivsutveckling, bostadsbyggande och tillgänglighet. I denna digitala rapport presenteras utvecklingsförslag för fem stationsorter längs Ystad- och Österlenbanan.

Ystads kommun valde att fokusera på stationsorten Köpingebro. Tillsammans med konsulter togs platsspecifika gestaltningsförslag och strategier fram med fokus på kortsiktiga åtgärder som gör stationsområdet i Köpingebro mer attraktivt och funktionsblandat. Ett särskilt fokus har lagts på att åtgärder som kan genomföras på lokal nivå för att stärka stationsområdets attraktivitet och öka hållbara resandet. Förslagen är inte beslutade utan ska ses som inspirationsunderlag för fortsatt planering.

 

 

Publicerad 2020-07-07, Uppdaterad 2023-09-22

Rapport

Direktlänk till den digitala rapporten

Rapportbild

(fungerar inte i webbläsare Explorer)