Miljö

Miljöprogrammet för Ystads kommun visar på kommunens arbete inom de nationella miljömålen.

Kommunens miljömålsarbete

Miljöprogrammet för Ystads kommun antogs den 21 augusti 2014 av kommunfullmäktige i Ystad. Det utgörs av ett övergripande mål samt fem strategiska miljömål. Det övergripande målet går i linje med Sveriges generationsmål. De fem strategiska miljömålen bygger på Länsstyrelsen Skåne identifierade utmaningar.

Övergripande mål

Ystads kommun överlämnar till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.

Strategiska miljömål

1. Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö.
2. Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar.

 

3. Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är stor och det finns goda möjlighet-er för friluftsliv.
4. Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt hållbar.
5. Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter finns till ett liv fritt från fossilt bränsle.

Det antagna miljöprogrammet kan du ladda ner genom att trycka på länken i spalten till höger.

Alla verksamheter och bolag i Ystads kommun har arbetat fram en handlingsplan för miljöprogrammet. Dessa finns sammanställda i den kommunövergripande handlingsplanen som du hittar i spalten till höger. 

Öppet landskap

Publicerad 2020-12-09, Uppdaterad 2021-03-16