Kontroll av luft och vatten

I Ystads kommun genomförs övervakning av miljön i form av luftkvalitetsmätningar och vattenrecipientprovtagningar.

Luftkvalitetsmätningar

Ystads kommun gick 2016 med i en samordnad luftkvalitetskontroll via Skånes luftvårdsförbund. Kontrollen sker enligt Luftvårdsförbundets kontrollstrategi som uppdateras varje år. Det går att hitta mer information om den samordnade luftkvalitetskontrollen på Skånes Luftvårdsförbunds hemsida. På sidan Luften i Skåne går det även att få information om storstadsregionernas luftkvalitet i realtid.

Tidigare har Ystads kommun haft omfattande luftkvalitetskontroller med sex olika provtagningspunkter. Mätningarna genomfördes då som ett samarbete medllan kommunen och Ystad Hamn Logistik AB.

Det sex provtagningspunkterna var belägna vid Malmövägen, Lantmännen, Bornholmsterminalen, Färjeterminalen, Skogshyddan och Östra Förstaden. I samtliga av punkterna Kontrollerades kvävedioxid (NO2). Vid Bornholmsterminalen och Östra Förstaden kontrollerades även svaveldioxid (SO2) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC), samt vid Östra Förstaden även partiklar mindre än 10 µm (PM10) och mindre än 2,5 µm (PM2,5).

Under 2012 togs även åtta tillfälliga provtagningar (mars-maj) som mätte NO2, bland annat längs Dragongatan. Även ozon mättes vid en provpunkt vid Åbergs Trädgård som kontrollerades en gång per månad.  

Tack vare att de tidigare kontrollerna har visat att Ystad har en god luftkvalitet, så kan det göras mer sporadiska mätningar i Luftvårdsförbundets regi.

Vattenrecipientprovtagning

Miljöavdelningen i Ystad har sedan 1990 kontrollerat kommunens vattendragskvalitet. Prov tas varje månad på elva punkter i vattendragen Charlottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. De parametrar som kontrolleras är bland annat syrgashalt, pH, totalfosfor, ammoniumkväve, nitratkväve, totalkväve och ledningsförmåga. Nybroån kontrolleras av Nybroåkommittén, där flera kommuner och företag ingår.

Publicerad 2020-10-23, Uppdaterad 2021-06-07