Invasiva främmande arter

I Sverige finns flera tusen främmande arter och antalet ökar varje år. En del av dessa är så starka och konkurrenskraftiga att de slår ut de inhemska arterna i ett område. Ystad kommun är inget undantag för dessa s.k. invasiva arter, här finns bland annat spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och snöbär.

Skillnad mellan främmande och invasiv art

Det är skillnad på en främmande art och en art som kallas invasiv. En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har ofta flyttats till ett nytt område med människans medvetna eller omedvetna hjälp. Vissa främmande arter är invasiva, vilket betyder att de etablerar och förökar sig, har en kraftig spridningsförmåga och konkurrerar ut arter i det ursprungliga ekosystemet.

Sådana arter är exempelvis jätteloka och vresros. Invasiva arter anses idag vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De är även ett hot mot olika näringar som jordbruk, skogsbruk och fiske genom att vara smittbärare för olika sjukdomar vilket kan ge sämre skördar eller dålig fiskfångst. Även människors hälsa kan vara i fara för invasiva arter, exempelvis kan jättelokans växtsaft tillsammans med solljus orsaka skador på huden.


Varför introduceras främmande arter i ett område?

För att en främmande art ska introduceras i ett nytt område krävs att den på något sätt lyckas sprida sig dit. Idag är spridningsvägarna fler på grund av ökad transport, förändrade resmönster och global handel. Detta skapar kontakt mellan geografiska områden på ett sätt som inte fanns förr.

Det har visat sig att fartygens ballasttankar är en stor spridningsväg då fartygen fyller tankarna med havsvatten innan avfärd och tömmer vid ankomst. Detta gör att ballastvatten blandas över stora marina områden och flera vattenlevande arter kan förflyttas med detta. En annan orsak är det varmare klimatet, vilket gör att arter som tidigare inte klarat sig i Sveriges klimat nu överlever de mildare vintrarna.


Ystads kommun

Ystads kommun har stora kustområden samt en hamn och milda vintrar vilket möjliggör för främmande arter att introduceras här. Därför är det viktigt att ha kännedom om och engagera sig i arbetet med invasiva arter.  Idag bedriver Ystads kommun bland annat bekämpning av jätteloka, vresros, snöbär, tysklönn och parkslide på mark tillhörande kommunen.

Arbetet bedrivs genom att de invasiva arterna lokaliseras och växterna röjs bort för att förhindra etablering och vidare spridning. Stugområdet i Ystads sandskog är ett område där man arbetar med bekämpning av invasiva arter då bland annat snöbär och jätteloka påträffats här.


Rapportera förekomst av invasiva främmande arter

Artdatabanken har en websida, invasivaarter.nu, där du kan rapportera in fynd av invasiva främmande arter, och på en gång skicka med bild och position. Du kan även besöka Artportalen där man inte bara kan rapportera in fynd av de invasiva främmande arter som finns på EUs förteckning, utan även fynd av andra arter. Portalen är riktad till både privatpersoner och yrkesverksamma och kräver att man registrerar ett användarkonto. Där är det också möjligt att söka bland de över 50 miljoner fynduppgifter som finns registrerade.


LEADER-projekt om kommunsamverkan mot invasiva främmande arter

Sedan september 2018 driver kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad gemensamt ett projekt finansierat av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, genom LEADER sydöstra Skåne, med syfte att ta fram en samarbetsstrategi gällande invasiva främmande arter för de fyra kommunerna. Strategin ska visa hur de bäst kan samverka sinsemellan och med andra aktörer som berörs, och vilka prioriteringar som bör göras i det omfattande arbetet mot arterna. En viktig del i projektet är också att skapa en dialog med allmänheten och med denna öka medvetenheten om invasiva arter och hur vi alla kan agera förebyggande för att hindra spridning. Projektet avslutas i slutet av juni 2019.

Besök projektets Facebooksida här.

Information i Smedstorp

 

 

 

Leaderlogotyp

Publicerad 2020-03-31, Uppdaterad 2021-04-07

Invasiva arter i Ystad

 Klicka på bilderna för mer information

Jättebjörnloka

 Spansk skogssnigel

Vresros

Jättebalsamin

Parkslide

Snöbär

Björkstekellarv