Sandskogens Naturreservat

I Ystads kommun bildades 2007 ett kommunalt naturreservat av den Norra delen av Ystads Sandskog. För området finns reservatsbestämmelse, antagen skötselplan och informationsbroschyr.

Ystads Sandskog är ett skogsområde med mycket höga naturvärden och det är också ett omtyckt rekreationsområde för många Ystadbor. År 2004 ansökte kommunen om statligt bidrag för att bilda ett kommunalt naturreservat av den norra delen av skogen. Samma år beviljades bidrag till detta. Ett förslag på bildande av naturreservat med skötselplan togs därefter fram och förslaget lämnades sedan ut på bred remiss. De synpunkter som kom in under remisstiden arbetades därefter in i förslaget.

I juni 2007 presenterades förslaget för Samhällsbyggnadsnämnden som godkände detta och överlämnade det till  Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för antagande. Den 15 november 2007 beslöt Kommunfullmäktige i Ystads kommun att avsätta Norra Sandskogen till naturreservat och vilka regler som skulle gälla i reservatet. Reservatet omfattar Sandskogen 2:1. Skötselplanen som ska gälla för naturreservatet fastställdes den 28 november 2007 av Kommunstyrelsen i Ystads kommun.

I broschyren om naturreservatet Norra Sandskogen får du en kort beskrivning av reservatet, anordningar för rörligt friluftsliv såsom strövstigar, P-platser ridstigar m.m. Du får också veta vilka föreskrifter som gäller för reservatet. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa eller skriva ut broschyren:

Broschyr webbversion

Broschyr utskriftsversion 

 

 

 

 

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2021-03-11