Skydd av natur, djur och växter

I Ystads kommun finns ett flertal fina naturområden och skyddsvärda växter och djur.

För vissa särskilt värdefulla mark- och vattenområden finns behov av extra vård och skydd. Sådana områden kan enligt Miljöbalken avsättas som Naturreservat. Syftet med detta är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för rörligt friluftsliv. Naturreservat kan avsättas både av staten och kommunen.

I Ystads kommun finns följande statliga naturreservat:

Backåkra, Bjersjöholms ädellövskog, Hagestads fritidsreservat, Högestads mosse, Lybeck, Hammars backar - Kåsebergaåsen, Sandhammaren, Skogshejdan, Svarskylle, Ingelstorps mosse och Ystads Sandskog (södra delen)

Länk till naturreservat och andra skyddsvärda områden i Ystads kommun

I Ystads kommun finns också ett kommunalt naturreservat:

Norra Sandskog

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag för att hålla strandområdet tillgängligt för allmänheten samt skydda växt- och djurliv. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bl.a. bygga, gräva eller anlägga något.

Länk till mer information om strandskydd.

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2021-04-27