YstadMaTs

Ett miljöanpassat transportsystem i Ystad.

Klicka för att läsa mer - YstadMaTs åtgärdsprogram

YstadMaTs antogs av kommunstyrelsen den 26 april 2006 eftersom kommunen likt övriga Sveriges kommuner och även andra länder har problem med att trafiken förorsakar negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vetenskapliga rön visar att partiklar från fossil bränsleförbränning kan orsaka astma, allergier, och även cancer.

I enlighet med Agenda 21 och miljöhandlingsprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige i Ystad våren 2005, ska de negativa miljöeffekterna reduceras och ett miljöanpassat transportsystem ska upprättas.

För att Ystads kommun ska reducera bidraget till miljöförstöringen som emanerar från motortrafiken behöver åtgärder sättas in på ett flertal områden. Åtgärderna är inriktade på att:

- minska motortrafikarbetet totalt och

- minska emissionerna från motortrafiken.

För att åstadkomma detta fokuseras åtgärderna på områden där de miljömässiga vinsterna bedöms som störst. Framförallt läggs resurser inom projektet YstadMaTs på att överföra bilresenärer till cykel eller till kollektivtrafiken samt åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen hos motortrafiken.

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-05-23