Om Erosion

Vad är erosion?

Erosion är en naturlig process som ständigt pågår över hela jorden. Erosionen bryter ner och formar om landskapet med hjälp av vatten, vind och is. Längst våra kuster pågår ett ständigt samspel mellan vindar, vågor, strömmar och sediment. Kustlinjens utformning förändras hela tiden och det kan innebära att stranden blir större och växer till, men även havet bryter ner och transporterar bort sanden vid kusten så att stranden förskjuts inåt land. Det senare kallas kusterosion och det är en vanlig företeelse i hela världen. Motsatsen, att sand transporteras till stranden kallas ackumulation.

Hur uppstår erosion?

Ett flertal faktorer bidrar till kusterosionen. De flesta är helt naturliga såsom vågor, strömmar och vattenståndsförändringar. Det finns emellertid ett antal faktorer som direkt eller indirekt orsakas av mänskliga aktiviteter. Strandens naturliga förutsättningar och de processer som påverkar kusten har stor betydelse för kustlinjernas utforming kommer förändra över tiden och all mänsklig aktivitet i kustzonen kan rubba jämnvikten mellan dessa naturliga processer. Det faktum att människan utnyttjar kustzonen i den utsträckning som vi gör i dag, för rekreation, boende och industri, innebär att vi på lång sikt måste ta reda på alla effekter av vår exploatering för att kunne få en riktig bild av hur vi påverkar stranden och hur den kommer förändras i framtiden.

Publicerad 2022-06-24, Uppdaterad 2023-08-21