IMG_1455topp.jpg

Så renar vi vårt vatten

I Ystads kommun finns två vattenverk, ett i Glemmingebro och ett i Nedraby. Verken förser tillsammans ca 25 000 kommuninvånare med dricksvatten. Vattnet pumpas upp från marken och genomgår en rad reningssteg innan det pumpas ut till våra abonnenter.

I Ystads kommun produceras i genomsnitt 8 500 kubikmeter vatten varje dag, varvid Nedraby vattenverk står för 90 % av produktionen. Varje person använder ungefär 160 liter vatten per dag. Användningsområden för dricksvatten är förutom mat och dryck också bland annat toalett, bad, dusch och bevattning.

Avhärdning Nedraby vattenverkNedraby vattenverk genomgick en om- och tillbyggnation som avslutades 2015. Denna byggnation var viktig för att förse våra abonnenter med friskt vatten i tillräcklig mängd även i framtiden. En ny avhärdningsprocess ger dricksvattnet bästa möjliga kvalitet samtidgit som verket nu är mer driftsäkert. Underhållarbeten kan i stor utsträckning utföras utan att produktionen påverkas, vilket inte var möjligt tidigare.

Vi använder grundvatten för vår dricksvattenproduktion som pumpas upp från 25 meters djup. Innan det pumpas till våra abonnenter renas vattnet från fram för allt järn, mangan och kalcium. När vi tar bort kalcium från vattnet innebär det att vattnets hårdhet sjunker och risken för vita kalkutfällningar i hushållen miskar. Vi säkerställer också att vattnet inte innehåller några bakterier genom att bestråla det med UV-ljus.

Hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Vårt grundvatten är hårt,17 dH, medan det vatten vi pumpar ut till våra abonnenter är medelhårt, 8-9 dH.

 

Nedan finns beskrivet hur reningsprocessen på Nedraby vattenverk fungerar. (klicka på bilden för större bild)

Nedraby vattenverk

  1. Grundvatten pumpas upp från 25 meters djup.
  2. Det obehandlade vattnet, råvattnet, leds först utför en luftningstrappa för att syresätta vattnet och få bort den kolsyra som naturligt finns i grundvattnet. Kolsyran är ofarlig men försämrar den efterföljande reningsprocessen
  3. Vattnet avhärdas i stora reaktorer. pH höjs ochdå startar en reaktion där kalcium från vattnet fastnar på sandkornen som finns i reaktorn. När sandkornen växt till 2 mm stora kalkkorn tas de ut från reaktorn. Kolsyra doseras för att återställa pH-värdet.
  4. För att höja pH används en kalkslurry. Kalksurryn tillverkas i en kalksläckare av bränd kalk och vatten.
  5. I sandfiltren filtreras järn och magan bort.
  6. Vattnet förvaras i lågreservoaren innan det pumpas in till Ystad
  7. Dricksvattenpumparna pumpar vattnet genom UV-aggregat och in mot vattentornen i Ystad. I UV-aggregaten bestrålas vattnet med UV-ljus för att inaktivera eventuella bakterier.
  8. Det vatten som inte används direkt när det produceras förvaras i vattentornen i väntan på att användas när du öppnar kranen!
Publicerad 2022-01-22, Uppdaterad 2023-03-15