682386-water-tap.jpg

Föreslagna vattenskyddsföreskrifter

Här finns de vattenskyddsföreskrifter som kommunen kommer att presenterna för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Innan förslaget skickas in till länsstyrelsen kommer vi att behandla de synpunkter som kommer in från fastighetsägarna.

Befintliga vattenskyddsföreskrifter

61 av 80 fastigheter inom de nya föreslagna primära och sekundära skyddsområdena finns redan idag helt, eller delvis, inom befintliga skyddsområden. Det finns alltså redan föreskrifter som reglerar markanvändningen för dessa fastighetsägare.

Däremot kommer det föreslagna skyddsområdet medföra vissa skillnader mot idag, både avseende områdets utbredning och vattenskyddsföreskrifternas utformning. Förslaget för respektive område finns via länk till höger.

Komplement till gällande lagstiftning

Vattenskyddsföreskrifterna gäller som komplement till gällande lagstiftning som finns för att skydda mark och vatten.

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Lagstiftningen ska tillämpas för att säkerställa en långsiktig god användning av mark och vatten.

Vi vill särkilt uppmärksamma verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden på samtliga hänsynsregler i 2 kap. Du hittar miljöbalken här.

Det finns föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller både inom och utanför vattenskyddsområden.

NFS 2017:5 berör förorening av mark och vatten vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i vattenskyddsområden. Föreskriften innebär att cisterner ovan mark som innehåller en större mängd brandfarliga vätskor och spillojlor ska ha ett sekundärt skydd.

NFS 2015:2 gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Föreskriften gäller som en lägsta nivå. I de fall  där vattenskyddsföreskrifterna utgör en strängare reglering är det dock vattenskyddsföreskrifterna som tillämpas.

Enskilda avlopp är alltid tillståndspliktigt, både i och utanför vattenskyddsområden. Tillstånd söks hos miljöförbundet som är de som beslutar om vilka utsläpskrav som ska gälla. I de fall där vi föreslår förbud av utsläpp av avloppsvatten finns sluta tankar som ett alternativ.

Publicerad 2020-04-12, Uppdaterad 2022-10-26

Restriktionsnivåer

Föreskrifterna har olika restriktionsnivå

Anmälningsplikt: Vi på Ystads kommuns VA-avdelning vill veta att verksamheten eller åtgärden förekommer. Verksamheten/åtgärden ska därför anmälas till miljöförbundet.

Tillståndsplikt: Verksamheten behöver tillstånd från miljöförbundet för att få bedrivas. Tillståndet kan vara förenat med villkor.

Förbud: Huvudreglen är att verksamheten eller åtgärden inte ska bedrivas. Ansökan om dispens från förbudet kan göras hos länsstyrelsen. Verksamheter som omfattas av förbud får inte bedrivas om inte dispens erhålls.