Stenkista.jpg

Stenkista och dagvattenkassett

Om du inte har så mycket utrymme eller av andra anledningar hellre vill ta hand om ditt vatten under mark är det vanligt att använda sig av stenkista eller dagvattenkassett.

Anlägg en stenkista enkelt själv genom att gräva en grop som du sedan fyller med makadam eller sten. Lägg på fiberduk för att jorden inte ska sätta sig i hålrummet mellan stenarna samt skilja materialen åt. Fyll sedan på med jord och så gräs. Det går även att sätta växter eller lägga stenar ovanpå, men tänk på att rötter kan växa ner bland stenarna och minska volymen samt förkorta livslängden.

Dagvattenkassetter väger inte mycket och behöver inte lika stor yta som en stenkista. Hur många du behöver avgörs av den takyta eller markyta du vill avvattna. Linda in kassetterna i fiberduk och lägg grus eller makadam runt innan du täcker med jord.

Det är bra att ansluta till en brunn med sandfång om du vill leda vattnet via ledning under mark, på så vis fångar du upp skräp som annars kan sätta igen stenkistan eller dagvattenkassetten. Vill du leda vattnet ovan mark är en ränndal ett utmärkt sätt.

Hur många dagvattenkasetter du behöver eller hur stor stenkista du behöver anlägga beror på takytan eller markytan som ska avvattnas men även vilka markförhållanden som finns. Olika jordarter infiltrerar vattnet olika fort. Sand eller grus tar snabbt hand om ditt vatten medans lera eller morän tar längre tid.

Dimensionera en stenkista

Dimensionera efter ett relativt kraftigt regn, t.ex. 20 mm och gör hellre en större än en mindre stenkista. Räkna ut mängden vatten som ska fördröjas genom att ta takytan i kvadratmeter multiplicerat med regnintensiteten i meter.

Exempel med 20 mm regn.
X m2 x 0,02 m = X m3 (Volym i kubikmeter)

För att räkna ut hur stort magasinet behöver vara ska volymen som ska fördröjas, divideras med den porositet som materialet har, se lista.

I exemplet använder vi makadam.
X m3 / 0,4 = X m3 (Volym på stenkistan)

Porositet

Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4

Publicerad 2022-04-08, Uppdaterad 2024-06-07