Stort steg framåt för Hamnstaden i Ystad

Utvecklingen av Hamnstaden i Ystad har nått ett viktigt steg på vägen mot byggstart i och med att planprogrammet nu är godkänt av Kommunfullmäktige. Det innebär att det finns en gemensam målbild och övergripande struktur för den nya stadsdelen.​

​Målet är att omvandla det inre hamnområdet till en ny stadsdel med förutsättningar för att bo, verka och leva närmare havet.

- Godkännandet betyder att vi har tagit ett stort och viktigt steg vidare i arbetet med att skapa en blandstad med plats för 1 500 bostäder. Det blir ett fint tillägg till Ystad som kommer att återfå kontakten med havet. Förutom bostäder, skolor och verksamheter finns det utrymme för parker, kajer, torg, ett liv nära havet helt enkelt, säger Leila Ekman, chef för stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun.

Planprogrammet fungerar som en gemensam målbild och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Hamnstaden. Det säkerställer också kommunens viljeriktning och övergripande struktur som håller samman stadsdelen.

- Men det här är bara början och nu ska vi bli mer konkreta. Det kommer att göras många detaljplaner för området de kommande åren och kanske kan vi börja bygga första byggnaden om fem år. Sedan följer en utbyggnad på 20 till 30 år, säger Leila Ekman.

Förslag Hamnstaden YstadEtt viktigt steg är också att styrgruppen, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, ska ta ställning till finansieringsformer, organisation och kommunikation och hur utvecklingen kan samordnas för största samlade kommunnytta.

Hur bebyg​​gas?

Ett planprogram är det inledande skedet i utvecklingen. Hur området faktiskt kan bebyggas kommer att klaras ut under kommande detaljplaners samråds-, gransknings- och antagandeskeden, och genom dialogen med myndigheter, berörda organisationer och sakägare. I dessa processer kan mer detaljerade strukturer tas fram. Då avgörs också bebyggelsens höjd, omfattning, utformning och färgsättning.

Fyra etap​​​per

Planprogrammet visar hur området kan byggas ut i fyra etapper, med början i den nordvästra delen. De fyra etapperna kan brytas ner i mindre deletapper, allt efter efterfrågan och delaktighet från olika byggaktörer. Planprogrammet visar på en möjlighet att bygga cirka 1 500 bostäder, men i vilken takt dessa byggs beror bland annat på marknadsläget i Ystad och konjunkturen i Skåne. Förutsättningarna kommer att förändras under tiden, liksom lösningarna för de utmaningar som finns vad gäller klimatförändringar och buller.

Läs​ mer om Hamnstaden

Här finns planprogrammet i sin helhet,​​ inklusive alla utredningar som t ex miljökonsekvensbeskrivning, redogörelse för samråd, bullerutredning, översvämningsrisker, geo- och miljöteknik.

Publicerad 2019-10-30