Allvarliga brister i skyddsnätet för barn ska rättas till

Ystads kommun har tagit emot en rapport från den externa utredaren Ann-Marie Begler som har haft i uppdrag att utreda ärendet om de barn som förvägrats skolgång av sina föräldrar. Rapporten visar på allvarliga brister i skolpliktsbevakningen och skyldigheten för anställda att anmäla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Träd på ett fält

– Vi vill använda rapporten som en utgångspunkt för att skapa ett bättre skyddsnät för barnen i Ystads kommun. Vårt ansvar är att öka kunskapen hos kommunens personal där det finns brister och underlätta för ansvariga tjänstepersoner att utreda, bedöma och fatta riktiga och rättssäkra beslut. Den skada som bristerna förorsakat de aktuella barnen får inte drabba andra barn, säger Mariana Vikström, kommundirektör i Ystad.

Rapporten pekar på allvarliga brister vad gäller styrning, kunskap och kompetens i kommunen när det gäller skolpliktsbevakningen och personalens anmälningsskyldighet när man misstänker att barn far illa.

Både utredningar och beslut om skolplikten har varit bristfälliga och inte följt skollagens, förvaltningslagens eller kommunallagens bestämmelser. Ann-Marie Begler skriver att bristerna är allvarliga och måste åtgärdas.

Samverkan inom kommunen och med andra aktörer är ett annat område som behöver utvecklas för att undvika att barn faller mellan olika samhällsinstitutioner, enligt rapporten.

– Vi ska utveckla och arbeta mer strukturerat med samverkan såväl inom kommunen som med andra aktörer för att ännu bättre kunna skydda barnen, säger Mariana Vikström.

Rapporten pekar också på att det behövs tydligare lagstiftning och bättre statligt stöd för kommunernas skolpliktsbevakning.

– Jag beklagar djupt att de barn som förvägrats skolgång av sina föräldrar har farit illa på grund av brister i kommunens handläggning. Vi ska nu se till att bristerna rättas till så att skyddsnätet för barnen stärks, säger Mariana Vikström.

Utredningen som utfördes av socialtjänsten och som ledde fram till att de omyndiga barnen omhändertogs var omfattande och komplex, vilket ställde höga krav på såväl erfarenhet som kunskap och kompetens i övrigt, enligt utredaren. Utredarens bedömning i den delen är att socialtjänstens utredning har handlagts utifrån de bestämmelser som finns och med hög kvalitet.

Sommaren 2019 uppmärksammade media ett ärende i Ystads kommun där flera barn förvägrats utbildning av sina föräldrar. Med anledning av det gav Kommunstyrelsen i Ystads kommun Ann-Marie Begler, före detta generaldirektör för Försäkringskassan, i uppdrag att bland föreslå nödvändiga åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen.

Kommunen kommer säkerställa att:

  • Alla berörda anställda ska ha kunskaper om anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen och om när och hur en anmälan till socialnämnden ska göras.
  • Aktuell personal ska ha kompetens och rätt stöd för att göra nödvändiga utredningar och bedömningar utifrån barns skolplikt och föräldrarnas ansvar.
  • Samordningen inom förvaltningar och mellan förvaltningar ska öka för att minska risken för att barn som far illa inte upptäcks.

Kommunen kommer också att uppmärksamma lagstiftaren om behovet av en tydligare lagstiftning när det gäller skolplikt.

Ladda ner Ann-Marie Beglers rapport på www.ystad.se/press

 

 

Publicerad 2019-11-07, Uppdaterad 2019-11-14