Dialog om gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge pågår

Trafikverket planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Sommaren 2018 ställdes ett förslag till vägplan ut då boende, markägare och andra berörda parter fick möjlighet att tycka till. Nu har politikerna i Ystad och Simrishamn bjudit in till ett möte med Länsstyrelsen för att få tydliggöranden om hur nationella, allmänna intressen såsom Natura 2000 och naturreservat inverkar på de olika sträckningsalternativen.

Trafikverket har föreslagit att den nya gång- och cykelvägen ska anläggas på norra sidan av vägen 1022/1500. Förslaget baseras på de förutsättningar som finns i området och samråd med Länsstyrelsen, Region Skåne och Ystads och Simrishamns kommuner. Nu kommer ytterligare ett möte med Länsstyrelsen att hållas.

- Vi vill försäkra oss om att alla alternativ, så långt det är möjligt, har utretts och att vi får en helhetsbild där alla aspekter finns med, från miljöhänsyn och allmänintresse till turism och trafiksäkerhet. Och därför behöver vi träffa Länsstyrelsen, säger Kristina Bendz (M), kommunalråd Ystads kommun.

Syftet med gång- och cykelvägen, som blir del av den nationella Sydkustleden, är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för cyklister och gående, samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Efterlängtad satsning

- Detta är en efterlängtad satsning inte minst ur turistsynpunkt. Cykelturism är enormt stort och vi ser en potential i framför allt utländska cykelturister som visar stort intresse för cykellandet Sverige, säger turistchef Marie Holmström, Ystads kommun.Cykel på landsväg

Den 3 juni 2019 invigs Sydkustleden som knyter ihop Kattegattleden och Sydostleden och förbinder Göteborg med Växjö i en 90 mil nationell cykelled. Sträckningen Hammar – Skillinge kommer då att gå via en tillfällig led, på befintliga vägar norr om kustvägen, genom Löderup och Borrby.

Lång väg från diskussion till färdig väg

Att anlägga en väg är en process som tar minst fem till tio år från att de första diskussionerna förs, till att vägen är klar. 

På Trafikverkets hemsida finns mer information om projektet samt svar på inkomna synpunkter

Fakta gång- och cykelvägen Hammar-Skillinge

  • Byggstart beräknas till 2021 och öppning 2022
  • Följer befintlig huvudväg 1022 och 1500
  • Förbindelsen blir 22 km lång
  • Innebär tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.
Publicerad 2019-02-01