Ekonomiskt resultat 2019

Resultatet för 2019 uppgick till 16,7 mkr. I resultatet ingår en positiv bokföringsmässig engångspost på grund av byte av redovisningsprincip med 22,0 mkr.  Efter borträkning av engångsposten uppgår det faktiska resultatet till -5,3 mkr, vilket är 18,8 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 13,5 mkr.

Verksamheternas samlade budgetavvikelser uppgick till -14,5 mkr. Social omsorg står för den största avvikelsen på -24,5 mkr. Övriga stora nämnder går med överskott vilket är en förbättring gentemot tidigare prognoser för året.

En ny rekommendation gällande intäkter trädde i kraft under 2019 vilket medför att utdelning ska intäktsföras först när beslut om utdelning har fattats på bolagsstämman vilket får till följd att så kallad anteciperad utdelning inte längre kan redovisas. För Ystads kommuns del innebär detta att de 22 mkr som bokades upp som intäkt från utdelning i 2018 års bokslut istället bokförs som intäkt under 2019. Finansiering och kommungemensamt uppvisade en positiv avvikelse motsvarande 17,7 mkr varav de ändrade redovisningsprinciperna står för 12 mkr då den budgeterade utdelningen uppgick till 10 mkr.

Andra poster som i sammanhanget kan nämnas under finansiering och kommungemensamt som avviker från budget är pensionskostnader med ett underskott på cirka 15 mkr, överskott för skatteintäkter och generella statsbidrag med motsvarande 2,6 mkr och överskott på finansnetto med motsvarande 13 mkr. Förklaringarna gällande finansnettot beror huvudsakligen på en fortsatt gynnsam räntenivå motsvarande ca 8 mkr och utdelning från Kommuninvest med motsvarande ca 5 mkr.

Det återstår att återställa underskottet för 2018 på motsvarande 2 mkr och underskottet för 2019 på motsvarande drygt 5 mkr, det vill säga totalt ca 7 mkr.

- Detta är en utmaning i sig men jag vill samtidigt poängtera att den ekonomiska utmaning som kommunen befinner sig i inte är över. De åtgärder som initierats och påbörjats ute i verksamheterna behöver fortsätta under 2020 och framöver. Långsiktigt hållbara insatser är såklart att föredra där verksamheterna nyttjar medarbetarnas potential till att ändra våra arbetssätt och jobba smartare tillsammans med andra, både inom och utanför vår egen organisation. Välfärdsmiljarderna kommer såklart att förbättra utgångsläget, men samtidigt så har vi ett försämrat ekonomiskt utgångsläge med hänsyn till det nya kostnadsutjämningssystemet samt en lägre befolkningstillväxt än beräknat, vilket försämrar skatteintäkterna, säger Petter Skoglund, ekonomichef Ystads kommun.

 

 

Publicerad 2020-02-08