Backåkra liggande.jpg

FN:s generalsekreterare och säkerhetsrådet möts i Sverige

FN:s generalsekreterare António Guterres håller sitt årliga informella arbetsmöte med FN:s säkerhetsråd i Sverige. Mötet hålls på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne den 19-22 april.

 

Det här är första gången som detta årliga arbetsmöte sker utanför USA. Mötet kommer att handla om framtiden för FN:s fredsfrämjande arbete – hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras. 

– Mötet kommer att hållas på Backåkra, i Dag Hammarskjölds anda, säger utrikesminister Margot Wallström i ett pressmeddelande.
 
Generalsekreteraren gör ett längre besök i Sverige och kommer även att ha överläggningar med statsministern samt hålla den så kallade Dag Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag Hammarskjöldfonden.


Dag Hammarskjölds gård Backåkra återinvigdes den 28 mars. Backåkra har renoverats med syfte att fungera som en mötesplats inom områden som låg Dag Hammarskjöld varmt om hjärtat, såsom internationellt samarbete, fredsforskning, miljö och mänskliga rättigheter.

Dag Hammarskjöld tog som FN:s generalsekreterare initiativ till FN:s första fredsbevarande insats med beväpnad trupp. Fredsbevarande insatser är fortfarande är ett av FN:s mest kraftfulla verktyg och bärande tema vid arbetsmötet.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet.

Läs mer om Backåkra.

 

The UN Secretary-General and Security Council meet in Sweden

UN Secretary General António Guterres comes to Backåkra on April 19-22 to hold his annual informal work meeting with the UN Security Council in Sweden. The meeting is held on Dag Hammarskjöld's farm Backåkra just east of Ystad.

This is the first time this annual work meeting takes place outside of the United States. The meeting will focus on the future of UN peacekeeping efforts - how the UN peacekeeping efforts can be strengthened and streamlined.

"The meeting will be held at Backåkra, in Dag Hammarskjöld's spirit," said Foreign Minister Margot Wallström in a press release.

The Secretary-General makes a longer visit to Sweden and will also have talks with the Prime Minister and hold the so-called Dag Hammarskjöld lecture organized by Uppsala University and Dag Hammarskjöld Foundation.

Dag Hammarskjöld farm Backåkra was reinvented on March 28th. Backåkra has been refurbished with the purpose of serving as a meeting place in areas such as Dag Hammarskjöld warmly around the heart, such as international cooperation, peace research, the environment and human rights.

Dag Hammarskjöld, as the UN Secretary-General, initiated the UN's first peacekeeping campaign with armed troops. Peacekeeping efforts are still one of the UN's most powerful tools and supporting themes at the workplace.

Read more about Backåkra.

Publicerad 2018-04-19