Plan för cykelväg Hammar-Skillinge ställs ut

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge i Ystads och Simrishamns kommun. Nu ställs vägplanen ut för granskning till och med 31 januari 2020.

Gång - och cykelvägen blir en del av den nationella cykelleden Sydkustleden. Den nya vägen möjliggör en trafiksäker förbindelse längs kusten för cyklister och gående samtidigt som man smidigt når viktiga målpunkter för arbete, skola och rekreation.

Förslaget till vägplanen ställs nu ut för granskning från 18 december 2019 till 31 januari 2020 för att inhämta synpunkter från berörda och allmänhet.

Plats för handlingar

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning som beskriver vilka konsekvenser det ger på miljön finns tillgänglig för granskning hos:

Trafikverket Region Syd Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö
Ystads kommun, Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad
Simrishamns kommun, Stadshuset, Stortorget, Simrishamn

Synpunkter 

Delar av handlingarna och information om hur man går till väga för att lämna synpunkter finns på projektets webbsida.

Preliminär tidplan för projektet

Vintern 2019: Vägplanen ställs ut för granskning -  fastighetsägare, allmänhet och myndigheter ges möjlighet att komma med synpunkter. Trafikverket behandlar sedan de synpunkter som kommit in under granskningsperioden.

Våren 2020: Trafikverket skickar in vägplanen för fastställelseprövning. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske.

2021-2023: Byggnation av den nya gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.

Länk till Trafikverket sida om projektet.

 

Publicerad 2019-12-18, Uppdaterad 2020-01-29