Strategi för bekämpning av invasiva främmande arter

Ystads kommun har tagit fram en strategi för hur vi ska bekämpa så kallade invasiva arter i mark och natur. Om du har mark, även trädgård och kolonilott t ex, är vi intresserade av dina synpunkter på förslaget.

Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad har tagit fram ett förslag till strategi för kommunsamverkan mot främmande invasiva arter.

Invasiva främmande arter orsakar påtagliga negativa effekter på naturen, ekonomin och samhället.

- Att hantera och kontrollera dessa innebär stora utmaningar. Men många av de negativa effekterna kan undvikas genom samverkan på lokal nivå. Till exempel kan resurser sparas och kompetens delas och utvecklas, säger Andrea Nowag, kommunekolog Ystads kommun.

Sydöstra Skåne är en av de mest artrika regionerna i Sverige. Vår natur och de ursprungliga ekosystemen påverkas dock allt mer av så kallade invasiva främmande arter (IAS – Invasive Alien Species), som på olika sätt tränger undan den inhemska artmångfalden.

- Det är viktigt att vi snarast bekämpar dem. Nu finns dessutom inskrivet i lag att samtliga markägare, inräknat kommuner, är förpliktigade att vidta åtgärder mot IAS, säger Andrea Nowag.

Synpunkter på strategiförslaget ska lämnas skriftligt till Ystads kommun, Nya Rådhuset, 271 80 Ystad eller per e-post till kommunen@ystad.se senast den 31 januari 2020.

Ange diarienummer KS 2018/63 och ”Strategi för kommunsamverkan mot främmande invasiva arter” i yttrandet eller i ämnesraden om du skickar e-post.

Strategin är framtagen med stöd av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling genom Leader sydöstra Skåne.

Här kan du läsa strategiförslaget.

Publicerad 2019-12-17