Prioriteringsordning för vaccin

Folkhälsomyndigheten bedömer att de som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. Vaccineringen har därför delats in i fyra faser. Tillgången på vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

VaccinFas 1
I den första fasen erbjuds följande grupper vaccin:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar med denna riskgrupp.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2
I den andra fasen kommer följande grupper att erbjudas vaccin:

  • Övriga personer som är 70 år eller äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare. 

Fas 3

  • I den tredje fasen kommer övriga vuxna personer som tillhör en riskgrupp att erbjudas vaccin. Arbetet med att specificera dessa grupper pågår.

Fas 4

  • I den fjärde och sista fasen kommer övriga vuxna som inte tillhör en riskgrupp att erbjudas vaccin. 

 

Folkhälsomyndigheten har valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination i vissa fall ändå diskuteras med barnets läkare.

 

Läs mer

Läs mer om vaccin och vaccinationer mot covid-19 på Krisinformation.se

 

Källa: Krisinformation.se

Publicerad 2021-01-05, Uppdaterad 2021-01-14