Förbättrad trafiksäkerhet i centrum

Nya regler för biltrafik på Lilla Västergatan och Lilla Norregatan.

Ystads kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.
2021 beslutade Myndighetsnämnden att Lilla Västergatan, delar av Lilla Norregatan och delar av Stora Västergatan ska vara gångfartsområde.

Inom ett gångfartsområde är gångfart högsta tillåtna hastighet. All fordonstrafik ska ske på de gåendes villkor och gående ska lämnas företräde.

Nytt beslut för fortsatta förbättringar

För att fortsätta förbättra trafiksäkerheten har Myndighetsnämnden den 19 april tagit följande beslut:

  • Lilla Norregatan stängs för genomfart med motorfordon vid Mattorget.
  • Förbud mot att med fordon svänga in på Lilla Västergatan västerifrån, från Västra Vallgatan. Cykeltrafik är undantagen.

Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att ta sig med bil till södra sidan av Stortorget via andra gator, och inga parkeringar tas bort.

Genom dessa beslut beräknar kommunen att trafiken som bara passerar genom centrum ska minska, och att det skapar en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister i centrum.

När börjar de nya reglerna gälla?

Skyltning och avstängning kommer att ske under vecka 18.

 

Karta som visar avstängningarna

Publicerad 2022-04-19