Kommunen inrättar ett service-/kundcenter

Kommunstyrelsen beslöt idag att införa ett kommunövergripande service-/kundcenter som ska förbättra servicen till kommuninvånare, besökare och företagare.


Kommundirektören fick i höstas i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att etablera ett kommunövergripande service-/kundcenter. En omfattande utredning och nulägesanalys har gjorts och en rapport har presenterats som underlag till kommunstyrelsen. Och idag beslöt kommunstyrelsen att det ska inrättas ett service-/kundcenter.

– Jag ser att ett service-/kundcentret kommer bidra till att det blir enklare att kontakta oss. Genom att samla dessa tjänster under ett tak kommer vi kunna erbjuda en mer enhetlig och effektiv service som blir bättre för alla, säger Dan Kjellsson kommundirektör.

Bra bemötande med varierande tillgänglighet

Kommunen har idag många olika kontaktvägar in genom flertalet receptioner och kundtjänster, och utredningen visar att det är stor variation i tillgänglighet och viss brist på samordning.  

En serviceundersökning i våras visade att kunderna upplever att kommunens bemötande är bra, vilket är positivt. Önskan från ystadborna är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, man vill ha snabb respons och bekräftelse på att frågan har kommit fram. Återkoppling och uppföljning är avgörande för god service. Detta framkom i en medborgardialog med representanter från bland annat skolråd, pensionärsråd, byalagsråd, ungdomsfullmäktige och näringslivsråd.

– Två av Ystads övergripande politiska mål är hög digital mognad och ett gott företagsklimat. Med ett service-/kundcenter tar vi ett stort steg i den riktningen. Och genom att förenkla och bli effektivare i vår kontakt med exempelvis företagare, så ökar vi också tillgängligheten och skapar fler förutsättningar för tillväxt inom näringslivet, säger Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fördelar med ett service-/kundcenter

Ett service-/kundcenter ska förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånare, besökare och företagare. Den ska fungera som en samordnande central enhet där invånare kan få information, vägledning och hjälp med olika ärenden, oavsett vilken del av kommunen det gäller. Servicen ska sträcka sig hela vägen från första kontakten till att en handläggare återkopplar och till dess att ärendet kan avslutas.

Service-/kundcentret kommer att erbjuda en rad olika tjänster, såsom hjälp med ansökningar, bokningar och förfrågningar samt svara på frågor och ge personlig vägledning.

Vad händer nu?   

Efter sommaren ska en projektledare anställas för att inleda arbetet med att ta fram en handlingsplan och börja bygga projektorganisationen. Planen är att verksamheten ska starta upp under senare delen av 2025.
 

Publicerad 2024-06-19