Nya avfallsföreskrifter – förslag

Ystads kommun har tagit fram ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2023 att avfallsföreskrifterna ska ställas ut för samråd och granskning.


Förslaget till nya avfallsföreskrifter finns under utställningstiden, 4 september–1 oktober 2023, tillgängligt på ystad.se och på biblioteken i Ystad, Glemmingebro, Löderup, Köpingebro, Svarte samt på Bokbussen.

Här kan du läsa förslaget:

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter senast 1 oktober via e-post eller brev. Märk med ”Avfallsföreskrifter Ystads kommun”.

E-post: sam@ystad.se

Postadress:
Ystads kommun Tekniska avdelningen
Koppargatan 7
271 39 YSTAD

Sammanfattning av förändringarna

Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall från 1 januari 2024, med övergångsbestämmelser.
Obligatorisk utsortering av matavfall från 1 januari 2024, med övergångsbestämmelser.
Införande av definition av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar.
Förändringar och förtydligande kring sortering och borttransport för vissa avfallstyper.

Ändringar

Från och med 1 januari 2024 kommer den nya Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar att påverka kommunernas insamlingssystem för olika typer av förpackningsavfall. Avfallsförordningen (2020:614) har förändrats avseende bioavfall samt utsortering och insamling av förpackningsavfall. I samband med uppdateringen av avfallsföreskrifterna har även andra delar setts över och uppdaterats. Bland annat har definitionen ”hushållsavfall” ändrats till ”avfall under kommunalt ansvar” enligt 15 kap. miljöbalken och regler för sortering och borttransport av vissa avfallstyper förändrats och förtydligats. Föreskrifterna föreslås träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från och med 1 januari 2024.

Vad händer sedan?

Efter utställningen sammanställs synpunkterna och presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden, som beslutar om förslaget. Föreskrifterna beslutas sedan av kommunfullmäktige under hösten.

Avfallsföreskrifterna, tillsammans med Gemensam Kretsloppsplan 2021–2030, omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken.

Publicerad 2023-09-08