brandt_avfallsenheten_20.jpg

Ystads miljöhjältar är invånarna

2019 sorterades 52,7 % av allt matavfall ut i Ystads kommun. Detta är en kraftig ökning från 2018 då 43,1 % av matavfallet samlades in. De totala avfallsmängderna har dessutom minskat.

– Vilka miljöhjältar! Våra kommuninvånare har faktiskt ökat avfallssorteringen med nästan tio procentenheter, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten.

Intresset bland Ystads kommuninvånare har varit så stort att kommunen redan nått målet för 2020 om att sortera mer än 50 % av allt matavfall.

– Genom att sortera ut och samla in matavfallet på ett korrekt sätt bidrar vi alla till klimatet och en hållbar framtid. Matavfallet kan nämligen utvinnas till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och biogödsel kan användas till att odla ny mat, säger Emma Nilsson.

Från och med 2018 kan alla hushåll i Ystads kommun sortera ut sitt matavfall, även i de kommundelar man tidigare inte haft denna möjlighet.

– Avfallsenheten i kommunen har lagt stort fokus på kommunikation kring matavfallssorteringen och det har verkligen gett resultat. Fokus under 2020 kommer att ligga på att ännu fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen, säger Emma Nilsson.

Under 2019 minskade dessutom Ystads kommuns restavfall med 500 kg jämfört med 2018 då det samlades in 6825 ton restavfall. Även grovavfall, förpackningar, returpapper, farligt avfall och el-avfall har minskat från 616 kilo per person år 2015 till 509 kilo per person år 2018.

– Detta är helt fantastiskt, säger Emma Nilsson. Förhoppningsvis fortsätter den nedåtgående trenden när vi får in alla siffror för 2019.

 

Fakta

Ystads kommun erbjuder alltid 20 % lägre pris på ett sopabonnemang till den som ansluter sig till matavfallssorteringen.


Förklaring till olika sorters avfall

· Grovavfall: Sådant avfall som på grund av mängd eller storlek är för stort för att få plats i ett kärl. Möbler, cyklar och barnvagnar är exempel på grovavfall.

· Förpackningar: Innefattar plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar

· Returpapper: Exempel på returpapper är tidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper och pocketböcker.

· Farligt avfall: Sådant avfall som innehåller ämnen med farliga egenskaper. Exempel på farligt avfall är rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, sprayflaskor och bekämpningsmedel

· El-avfall: Innefattar bland annat datorer, TV- och hushållsapparater, elektroniska leksaker, mobiler och dammsugare.

Publicerad 2020-01-16, Uppdaterad 2020-01-27