Omvandling av Surbrunnsvägen

Surbrunnsvägen rustas upp för att öka gatans attraktivitet och upplevelsen av att befinna sig mitt i Ystad. Säkerheten och tillgängligheten ska öka för de gående och cyklande och busstrafiken ska bli mer tillgänglig.

Enligt planen startar ombyggnaden av Surbrunnsvägen i maj 2020 med planerat färdigställande hösten 2021. Målet är att skapa en grön, trygg och tillgänglig gatumiljö där det är trevligt och säkert för all att vara röra sig.

Nya cykelbanor, bredare trottoarer, nya busshållplatser och nya gatuträd är några av åtgärderna som kommer att bidra till säkrare och mer tillgänglig gata.

Utformning

inspirations buskar SurbrunnsvägenI utformningen av Surbrunnsvägen har gående och cyklister prioriterats utifrån kommunens övergripande mål. I alla val från växtlighet till material har man så långt det går hållbarhet och miljön i åtanke. Målet är också att gatan upplevs som spännande och trevlig att röra sig längs med.

Gatan kommer att ha gångbanor närmst husfasaderna och cykelbanor på båda sidor om körbanan. Mer grönska tillskapa i gaturummet med ny trädplantering längs körbanan och mellan träden blir det växtbäddar där dagvatten ska kunna infiltreras.

Inspiration träd Surbrunnsvägen

Busshållplatserna längs sträckan byggs om och samlokaliseras. En stor hållplats kommer att byggas i anslutning till biblioteket och Ystads gymnasium. Standarden höjs väsentligt med tillgänglighetsanpassade plattformar, väderskydd, bänkar och realtidsvisning.

Nya planerade cykelställ kommer att anordnas i anslutning till den nya planerade busshållplatsen vid Biblioteksplatsen samt utmed 

Inspiration cykelställ Surbrunnsvägen

Åvallastråket.

 

Publicerad 2019-12-09, Uppdaterad 2019-12-11

Gestaltningsförslag

Ambraträd

Här kan du bläddra i förslaget: 

Del 1

Del 2

Del 3

Obs! Ändringar kan komma att göras under projektets gång. 

Biblioteksplatsen

illustration biblioteksplatsen

Surbrunnsplan

Illustration Surbrunnsplan