Integration.jpg

Integration

De som kommer till Ystad ska så fort som möjligt känna sig delaktiga i samhället och känna att de är en del i vårt gemensamma samhällsbygge.

Integrationsfunktionen är en förvaltningsövergripande organisation som ska samordna och ge kompetensstöd till övrig organisation samt arbeta på kort och lång sikt för att hantera de möjligheter och utmaningar som migrationen ger oss.


Kompetensstöd och samordning

För att få ut största möjliga nytta av de insatser som görs är det viktigt att de i så stor utsträckning som möjligt samverkar. Med hjälp av omvärldsbevakning och ett stort nätverk kan vi ge värdefull återkoppling och i vissa fall avlasta övriga aktörer.

 
Kulturell medling

Vid myndighetsutövning och i kontakt med myndigheter använder man tolkar som möjliggör kommunikation mellan myndighetsperson och klient. God tolksed ger ramarna för tolken. Utöver tolkning finns det ett behov av medling, det vill säga att man utifrån en djupare kunskap om båda kulturer löser problem eller skapar insikter. Man kan se det som någon som agerar vägvisare och inte bara översätter mellan parterna. 


Inkludering

En avgörande sak för en fungerande integration är inkludering. Inkludering kräver att vi skapar kontaktytor, förmedlar kunskaper och insikter samt visar och skapar möjligheter. Vi har möjlighet att bidra med information, föreläsningar och praktisk hjälp när det behövs.


Mer information om Ystads kommuns integrationsarbete

Ystads Kommunfullmäktige har antagit en Strategi för integration 2018-12-20. Den lyfter fram utvecklingsområden och ger den struktur som arbetet ska ske inom. Den kan du ladda ner här.

 

Publicerad 2016-11-30, Uppdaterad 2019-09-18

Kontakt

Peter Eriksson
Integrationsstrateg
0411-57 71 67
peter.eriksson@ystad.se


Samer Al Kabalan
Integrationssamordnare
070-895 87 15
mohamad.alkabalan@ystad.se


Diana Blom 
Projektledare
070-895 87 17
diana.blom@ystad.se

Aktuella insatser

  • Värdegrundsdialoger en insats som finansieras med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen och syftar till att skapa en metod för att arbete kring nyanländas attityder och värderingar med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och frigörelse från begränsande kollektiva strukturer. Insatsen omfattar våra fem kommuner i sydöstra skåne. Projektledare är Diana Blom.
  • Medskapande mötesplatser en insats där vi skapar mötesplatser i Ystad och Tomelilla för att skapa de möten som driver integrationen framåt. Insatsen finanserias med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Projektledare är Diana Blom
  • Ett starkare hörn, samverkan kring mottagning och etablering syftar till att utveckla dem strategiska och operativa samverkan kring målgruppen nyanlända inom sydöstra skåne. Insatsen finansieras med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Projektledare är Peter Eriksson.

Förutom ovanstående är avdelningen för hållbarutveckling med i ett stort antal samverkansinsatser och arbetar med många av kommunens förvaltningar och bolag för att skapa förutsättningar för integration och ge stöd till verksamheterna.

Bli en språkvän!

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Läs mer på www.sprakvanystad.se.

Språkvän i Ystad

Länsstyrelsens integrationsarbete

Länsstyrelsen Skåne driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.
Mer information finns här

Länsstyrelsen Skåne