Avloppsreningsverket Sjöhög invigs

Nu är Sjöhög avloppsreningsverk färdigbyggt och står väl rustat att ta emot och rena vatten från Ystads och Skurups kommuner. Det nya verket kan rena mer vatten och ta bort mer föroreningar än tidigare. Dessutom har både kemikalieanvändning och energiförbrukning minskat.

sjohog avloppsreningsverk flygbild

Sjöhög är ett toppmodernt verk med ökad kapacitet som säkrar kommunens tillväxt på lång sikt. Anläggningen har trimmats in och är i full drift i god tid före den 1 januari 2017 då Länsstyrelsens nya, skärpta villkor för utsläpp av kväve och fosfor börjar gälla. Kväve och fosfor bidrar till övergödning av våra vattendrag och omfattas därför av de miljökvalitetsmål som finns uppsatta för Östersjön.

- För att Sverige ska klara av att uppfylla de miljömål som satts upp för Östersjön krävs det stora insatser bland annat vad gäller kommunernas avloppsvattenrening. Utsläppen av kväve och fosfor från Sjöhög behövde minska och det lever vi upp till nu tack vare det nya verket. Vi renar både mer och bättre, säger Stefan Malmberg (s), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Sjöhög kan ta emot mer vatten vilket är ett krav om kommunen ska kunna växa både i antal invånare och verksamheter. Reningen har också blivit billigare.

- Med den nya anläggningen kan vi inte bara ta emot mer föroreningar utan även ta bort mer föroreningar ur avloppsvattnet. Dessutom har vi sett att kostnaden för reningen har sjunkit eftersom vi inte behöver använda lika mycket kemikalier i reningsprocessen längre. Vår ambition är att även fortsatt arbeta för att minska driftkostnaderna och hela tiden försöka hitta sätt att ytterligare förbättra reningen, säger driftchef Kristina Göransson.

Ombyggnaden av Sjöhög har även inneburit en förbättrad arbetsmiljö för de nio personer som arbetar på verket. Under arbetet med utformningen av anläggningen har fokus varit på att bygga bort tunga lyft, dåliga arbetsställningar, buller och dålig luft. Även personalbyggnaden har byggts ut med bl.a. ett nytt laboratorium, nytt kontrollrum och ytterligare tre kontor.

Gas tas tillvara och blir värme till Ystadsborna

I reningsverkets rötkammare bildas biogas. Tidigare användes denna för uppvärmning av reningsverket och överskottet eldades upp. Genom ett samarbete med Ystad Energi tas nu överskottet om hand och bränns i en gaspanna. Värmen från överskottsgasen skickas sedan ut på fjärrvärmenätet. På så sätt utnyttjas all energi och inga farliga ämnen släpps ut till luften. Energin från gasen beräknas motsvara mellan 1 500 och 2 000 MWh per år.

Fakta

Den maximala halten kväve som får släppas ut från avloppsreningsverket minskar från dagens 15 mg/l till 10 mg/l. Detta är en minskning av det årliga utsläppet från Sjöhög till Östersjön med ungefär 30 ton kväve. Den maximala halten fosfor som får släppas ut från avloppsreningsverket minskar även den, från dagens 0,5 mg/l till 0,3 mg/l. Detta motsvarar en minskning av det årliga utsläppet från Sjöhög till Östersjön med ungefär 1,2 ton fosfor.

Det nya verket har kostat 185 Mkr och arbetet med om- och tillbyggnaden påbörjades i augusti 2014.

 

Publicerad 2016-11-17