Framtidsidéer för Gamla Rådhuset

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tre arkitektkontor ringat in förslag på hur en tillbyggnad i anslutning till Gamla rådhuset kan utformas. Förslagen ligger till grund för vidare diskussioner om en utveckling av serveringsmöjligheter i stadskärnan.

- Nu kan diskussionerna börja kring hur vi kan underlätta för näringslivet att bedriva verksamhet året runt, säger Stefan Malmberg (s), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Vi behöver dessa nya idéskisser som underlag för att ta reda på vad som är möjligt att göra. Nu ska vi föra en bred politisk diskussion och fånga in de synpunkter som finns. Samhällsbyggnadsnämnden kommer ta ställning till fortsatt process i början av 2017.
 
Bakgrunden till arkitektförslagen är de önskemål som framkommit från näringslivet och krögarråd, om att i större utsträckning kunna bedriva verksamhet som bär sig året runt. I våras gav Samhällsbyggnadsnämnden därför förvaltningen i uppdrag att undersöka hur en året-runtservering söder om Gamla Rådhuset skulle kunna utformas.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utlyste en idétävling som resulterade i förslag från tre arkitektkontor. En jury har utsett en vinnare, men alla tre förslag ger en god grund för vidare diskussioner.
 
Stefan Malmberg poängterar att arkitekttävlingen är ett av flera steg i en långsiktig process kring hur Ystad kan bli en än mer levande stad, året runt.

- Gamla Rådhuset i Ystad är en dominerande byggnad på Stortorget och ett byggnadsminne med stort kulturhistoriskt värde vilket vi måste ta hänsyn till. Men nu har vi flera idéer att diskutera vidare kring. Vi kommer också behöva studera frågan vidare ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, såväl som ett kulturhistoriskt.arkitektförslag gamla rådhusetlänk till medeltiden

länk till medeltiden

Bilder ovan: En länk till medeltiden av Kent Pedersen Arkitektfirma

Deltagande arkitektkontor med juryns kommentar. Klicka på länkarna för att se förslagen i sin helhet:
Petra Gipp arkitektur AB – ”Veranda” Ett fint förslag i en enkel glasarkitektur med intressanta strama arkitektoniska detaljer.
 
Kent Pedersen Arkitektfirma ApS - ”En länk till medeltiden”. Ett förslag i en stark modern arkitektonisk gestaltning, som uppkommit ur en tydlig stadsbyggnadsanalys och som har förankring i Ystads historia och de antikvariska värdena.
 
Gunilla Svensson arkitektur AB - ”Spegelsalen”. Ett intressant förslag som kan uppfattas som en solitär tvåvåningsbyggnad kopplad till rådhuset med en glasbyggnad i en våning. Arkitekturen är en lätt, transparent, verandaarkitektur i glas, i ett livfullt samspel med rådhuset.
 
Kent Pedersen Arkitektfirmas förslag utsågs av juryn som vinnare med motiveringen:
Förslaget tar sin utgångspunkt i en god stadsbyggnadsanalys och tar stora kulturhistoriska hänsyn. Arkitekturen är både spännande och nyskapande på ett inordnat och nutida sätt i Ystads välbevarade och värdefulla stadskärna och bedöms kunna tillföra platsen stora värden.
 spegelsalen

Spegelsalen av Gunilla Svensson arkitektur AB

arkitektförslag veranda

Veranda av Petra Gipp arkitektur AB
Juryn bestod av stadsarkitekt Leila Ekman, fastighetschef Olof Hübner, stadsantikvarie Inger Torstensdotter Åhlin, projektledare/arkitekt Inga Hallén, Malin Sjögren, arkitekt/fristående sakkunnig.

Publicerad 2016-12-14, Uppdaterad 2016-12-16