16240257-students-with-tablet-pc-writing-to-notebooks.jpg

Ystadsförslaget

Om du är folkbokförd i Ystads kommun kan du påverka utvecklingen i kommunen. Det gör du genom att föreslå förändringar i frågor som kommunen kan besluta om, till exempel fler lekplatser, billigare sophämtning, bättre tillgänglighet eller ett nytt bibliotek. Du kan inte föreslå förändringar i frågor som har med enskilda att göra, till exempel frågor om försörjningsstöd eller bygglov. Frågorna ska vara demokratiska och respektera alla människors lika värde.

Tänk på att bara skriva ett förslag åt gången och uttryck dig så konkret som möjligt. Ett exempel kan vara följande.

”Jag vill att det ska finnas en lekplats i Löderups centrum.”

Motivera gärna ditt förslag.

Vill du främst lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster eller sett något som behöver lagas eller tas om hand? Då kan du kontakta kommunen via denna länk: Synpunkter eller felanmälan så skickas ditt ärende till rätt avdelning.

Trafikfrågor

Frågor som rör trafiken, såsom hastighetsbegränsningar, parkeringsmöjligheter etc, behandlas inte av kommunfullmäktige. Om du vill lämna förslag i sådana ärenden går det bra att skriva till Myndighetsnämnden som är den instans som hanterar dessa frågor.

Myndighetsnämnden
271 80 Ystad

Hur lämnar jag mitt Ystadsförslag och till vem?

Du kan lämna ditt förslag digitalt via e-tjänster - självservice eller använda formuläret för Ystadsförslaget. Om du använder ett utskrivet formulär kan du lämna det till kommunkansliet i Nya Rådhuset, Österportstorg 2 eller skicka det till:

Ystads kommun
Kommunkansliet
Nya Rådhuset
271 80 YSTAD

Förslaget kan undertecknas av en eller flera personer. Märk din skrivelse med ”Ystadsförslaget”. När förslaget har kommit in till kommunen blir det en allmän handling vilket betyder att alla har rätt att ta del av ditt förslag.

När och var behandlas Ystadsförslaget?

När ett Ystadsförslag bedöms kunna hanteras inom ramen för att det är lagligt och en fråga som kommunen förfogar över, lämnas det till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. Vid det sammanträdet beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslaget ska utredas vidare eller inte. I samband med arbetsutskottets behandling ska förslagsställaren ges tillfälle att närvara vid sammanträdet för att kortfattat presentera sitt förslag.

Om förslaget ska utredas vidare tar ansvarig nämnd över handläggningen och förslagsställaren får information om hur förslaget kommer att handläggas.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Om ett Ystadsförslag tas upp till politisk behandling i en nämnd ska nämnden fatta beslut om förslaget inom fyra månader från den tidpunkt då kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att frågan skulle utredas vidare. Om det finns särskilda skäl, som till exempel att förslaget måste beslutas av kommunfullmäktige eller av flera nämnder får tidsperioden om fyra månader överskridas. När nämnden har beslutat om förslaget ska genomföras eller inte ska förslagsställaren informeras.

Ystadsförslagen ska redovisas till kommunfullmäktige en gång per år.

Samtycke till publicering

När du lämnar in ett Ystadsförslag samtycker du till att kommunen lagrar, bearbetar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt att förslagen inklusive personuppgifter publiceras på kommunens hemsida i samband med placeringen av kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde.

Om du har några frågor är du välkommen att kontaktas kommunkansliet, tel. 0411-57 71 50 eller till kommunen@ystad.se.

 

 

Publicering av lämnade förslag

Publicerad 2011-02-16, Uppdaterad 2023-01-26