Fynd vid arkeologiska utgrävningar

Vid arkeologiska undersökningar i samband med ombyggnationen av Surbrunnsvägen har bl.a. ett senmedeltida hus kommit i dagen. Huset låg ca 1,7 meter under dagens marknivå och var täckt av raseringsmaterial från rivningen av huset på 1500-talet och av utfyllnadslager från 1600-1800-tal.

Arkeologisk utgrävning Surbrunnsvägen 1Sankt Jörgens hospital

Huset påträffades på platsen där Sankt Jörgens hospital enligt uppgift ska ha legat. Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök ska hospitalet ha legat i de västra och centrala delarna av kvarteret Björnen, i den västra delen av Oskarsgatan och delvis även i Surbrunnsvägen och Munkgatan.Arkeologisk utgrävning Surbrunnsvägen 1

Vackert senmedeltida hus

Det senmedeltida huset påträffades i den sydöstra delen av Surbrunnsvägen, i ett ca 1,75–3,50 meter brett schakt. Av huset återstod gavlarnas ytterväggar i norr och söder, båda byggda av tegel. Vid undersökningen framkom tydliga rumsindelningar i huset, där det i den norra delen av huset hade funnits tre mindre rum med innerväggar av trä, placerade på en rad med syllstenar. Fynd av fragmentariska spik tyder på att rummen har haft enkla trägolv, vilket förmultnat under århundradenas lopp. Rummen i den norra delen av huset var ca 4,5x2,2 meter stora, dvs. ca 10 kvm.

I den södra delen av huset fanns ett minst 3,2 x 1,8 meter stort rum. I rummet fanns två ugnar, varav en fantastiskt vacker kakelugn med ett fundament av tegel. Den andra ugnen låg strax intill kakelugnen och kan ha använts som en enkel ”matlagningsugn”. Fynd av skärvor från vackra kakelplattor av både rumpkakel och reliefkakel, vissa med motiv av furstar; s.k. furstekakel, tyder på att kakelugnen uppförts någon gång kring mitten av 1500-talet. Fyndet av kakelugnen tyder på att rummet använts som ett ”uppvärmningsrum”.

Bastant tegelhus

Mellan de båda rummen fanns en vackert lagd stenläggning med nedsänkta, smala ”rännor” vid kanterna. Stenläggningen har sannolikt varit en infart genom huset, till en gårdsplan som kan ha legat öster om huset. I Ystad finns det fortfarande kvar vissa gårdar med en stenläggning genom husen, t.ex. Per Helsas gård, som ligger endast drygt 100 meter sydväst om huset i Surbrunnsvägen.

Fynd av stora mängder medeltida tegelstenar och takpannor i raseringsmassorna ovan lämningarna av huset visar att det varit uppfört av tegel med tak av tegel. Det har varit ett bastant tegelhus, precis som andra senmedeltida och tidigmoderna hus i de gamla medeltida städerna. Sådana hus finns det gott om i t.ex. Malmö, men även i Ystad, t.ex. Birgitta-kapellet och Brahehuset.

"Sträde" med stenläggning

Arkeologisk utgrävning Surbrunnsvägen 1

Arkeologisk utgrävning Surbrunnsvägen stenläggning

Omedelbart norr om huset fanns en vackert lagd stenläggning, en gata eller ”sträde”. Gatan, som var ca två meter bred, hade en nordväst-sydostlig sträckning, i riktning mot ”hospitalsområdet”. Även i Munkgatan påträffades ett par stenläggningar, som även dessa sannolikt varit rester av medeltida gator. En av gatorna hade en nordlig sträckning, i riktning mot ”hospitalsområdet”, medan den andra gatan hade en öst-västlig riktning. Detta kan vara en föregångare till Munkgatan.

Vilken funktion har då huset haft? Eftersom hospitalet inte är omnämnt i ett testamente från år 1398, anses hospitalet först vara grundat i början av 1400-talet. Möjligtvis nedlades hospitalet i samband med reformationen, och istället förlades en del av hospitalsverksamheten till klostret. Eftersom den arkeologiska undersökningen utfördes intill platsen för hospitalet, tolkades huset initialt som en del av hospitalet, men med oklar funktion. Men med tanke på fynden av kaklet och kakelugnen från mitten av 1500-talet, är det även möjligt att huset uppfördes efter att hospitalet nedlades. Detta är något som får studeras vidare i ett annat sammanhang…

Skelettgrav vid Oskarsgatan

Det ska även nämnas att i Oskarsgatan påträffades en skelettgrav på 1,8 meters djup. Enligt uppgift undersöktes år 1899 en byggnadslämning i Oskarsgatan med murar av natursten och väggar av tegel i munkförband. I byggnaden påträffades 20 skelett som låg i lager.

Publicerad 2021-03-17, Uppdaterad 2023-04-05