Teknisk information och utformning

VA

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen innebär även att befintligt va-kombisystem kommer att ersättas med nya separerade dag-/spillvattenledningar.

Arbete med vatten och avlopp och själva gatan kommer att pågår etappvis och då kommer vägbanan att vara avstängd. Gångbanorna kommer att vara öppna på båda sidor och entréer kommer att bli tillgängliga under hela byggtiden.

En tidplan där översiktliga tider för arbeten i respektive etapp kommer att presenteras på hemsidan inom kort.

Parkering

Surbrunnsvägen är en reglerad som huvudled, där ingen parkering är tillåten, gatan kommer även efter ombyggnaden att vara reglerad som huvudled.

Vibrationer och besiktningar

Under arbetet kommer djupa schakt att grävas för omläggningen av spill- och dagvatten. När man lägger tillbaks alla jordmassor och packar marken för att kunna lägga asfalt och plattor kommer vibrationer att uppstå. Därför kommer besiktningar av omkringliggande hus att göras före byggstarten. Under byggnationen kommer boende utmed gatan att uppleva vibrationer från arbetet. Arbetet får pågå mellan kl. 7 och 18 på vardagar.

Utformning

inspirations buskar SurbrunnsvägenI utformningen av Surbrunnsvägen har gående och cyklister prioriterats utifrån kommunens övergripande mål. I alla val från växtlighet till material har man så långt det går hållbarhet och miljön i åtanke. Målet är också att gatan upplevs som spännande och trevlig att röra sig längs med.

Gatan kommer att ha gångbanor närmst husfasaderna och cykelbanor på båda sidor om körbanan. Mer grönska tillskapa i gaturummet med ny trädplantering längs körbanan och mellan träden blir det växtbäddar där dagvatten ska kunna infiltreras.

Inspiration träd Surbrunnsvägen

Busshållplatserna längs sträckan byggs om och samlokaliseras. En stor hållplats kommer att byggas i anslutning till biblioteket och Ystads gymnasium. Standarden höjs väsentligt med tillgänglighetsanpassade plattformar, väderskydd, bänkar och realtidsvisning.

Nya planerade cykelställ kommer att anordnas i anslutning till den nya planerade busshållplatsen vid Biblioteksplatsen samt utmed Åvallastråket.

 

Publicerad 2021-12-09, Uppdaterad 2022-11-07

Gestaltningsförslag

Ambraträd

Här kan du bläddra i förslaget: 

Del 1

Del 2

Del 3

Obs! Ändringar kan komma att göras under projektets gång. 

Biblioteksplatsen

illustration biblioteksplatsen

Surbrunnsplan

Illustration Surbrunnsplan

Avstängda hållplatser Surbrunnsvägen

Bild på en grön elbuss

Följande busslinjer påverkas och får nya linjedragningar:

  • Regionbuss 190, 301, 307, 337
  • Skåne Express 4
  • Stadsbuss 2 

Se karta för ny linjedragning samt nya hållplatser.