IT-säkerhet

Bakgrund

Mycket av verksamheten i kommunerna är beroende av att IT-systemen har en hög driftsäkerhet. Därför finns sedan länge en väl fungerande säkerhet i verksamhetssystemen och i den tekniska driftmiljön.
 
Kommunstyrelsen har det övergripande säkerhetsansvaret för kommunernas datasystem. Respektive nämnd ansvarar som systemägare för att varje enskilt datasystem uppfyller verksamhetens krav på säkerhet. 

Mål för kommunens IT-säkerhetsarbete

Samtliga datasystem ska uppnå grundsäkerhet enligt riktlinjer i Bits.

För varje datasystem ska, utöver grundsäkerheten, verksamhetsrelaterade krav fastställas i en systemsäkerhetsplan.

Varje datasystem ska formellt driftgodkännas av systemägaren

Kommunen ska kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även under störning eller extraordinär händelse.

I den tekniska driftmiljön finns hög säkerhet genom t ex daglig backup, hög kvalitet i servrar och kommunikationsutrustning, brandväggar mot internet, skilda nät mellan utbildning och administration.

 

Publicerad 2020-03-24, Uppdaterad 2022-03-25