Krisstöd

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många får efterverkningar lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat och sedan gå vidare i livet.

Krisstödet  i Ystads kommun

Person i krissituation. Bild: mostphotos.comPsykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga och extraordinära händelser är en viktig uppgift för kommunen att tillhandahålla.

Krisstödsverksamheten har som mål att förebygga och minimera psykiska och psykosomatiska skador i samband med traumatiska händelser

Det är viktigt att den som varit med om en olycka eller annan traumatisk händelse inte blir lämnad ensam. I samband med en sådan extraordinär händelse finns möjlighet att få stöd av personal från krisstödsorganisationen. Krisstödsorganisationens uppgift är att stödja och hjälpa drabbade och anhöriga när ordinarie stödfunktioner inte räcker till. Beslut om när krisstödet ska sättas igång fattas av kommunens säkerhetschef eller av räddningsledaren.

Bakgrund

Krisstödet startade i början av 1990-talet. Under de år som krisstödet varit organiserat har samhället förändrats och därmed kraven på kommunens insatser. Förväntningar på att få stöd har ökat. Genom att information om händelser sprids snabbt via sociala medier blir också kraven allt större på omedelbara insatser från samhället.

Det centrala krisledningsarbetet i kommunen sköts via den Central krisledningen där olika kompetenser ingår. Denna leds av säkerhetschefen. Denna stab är gemensam för kommunerna Ystad, Sjöbo och Simrishamn. Varje kommun har en egen krisstödsorganisation för det psykosociala stödarbetet. Dessa är liknande uppbyggda.

Nuläge

Sedan många år finns en ledningsgrupp för krisstödsarbetet. Denna består av representanter för socialtjänst, kultur och utbildning, Ystads församling samt polis. Tidigare var även primärvården representerade, men efter omorganisation inom Region Skåne ingår de numera enbart i regionens krisstöd.

Gruppen har träffats några gånger per år. Efter hand har uppdrag, krav och förväntningar ändrats vilket medför att det direkta arbetet också behöver förändras.

Ledningsgrupp krisstöd

Den ledningsgrupp som har ansvar för krisstödsarbete. Kallas in av säkerhetschef eller räddningsledare.

Krisstödsgrupp

Denna består av 10 personer varav 7 är från socialtjänsten och 3 från Kultur och utbildning. Dessa personer ska vara extra uppdaterade kring hur man arbetar med krisstöd, hur forskningen utvecklas inom området mm.

Krisstödet ska kunna kallas in vid extraordinära händelser men även vid händelser med få personer berörda och där hela krisledningen inte larmas in.

Frivilliga resursgrupper, FRG

Kommunen har ett avtal med FRG om att kunna använda deras resurser som ett komplement till kommunens egna. FRG kan larmas av säkerhetschefen.

Publicerad 2020-11-07, Uppdaterad 2022-04-26