Krisstöd

En allvarlig händelse där flera människor berörs ställer andra krav på samhällets resurser. Kommunen och samhället behöver ha en god beredskap för dessa händelser och kunna sätta in olika former av stödinsatser.

Grunden för stöd i en kris, både på kort och lång sikt, är stödet från familj, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar och andra människor i den drabbade personens närhet. Utöver det egna sociala nätverket kan det också finnas behov av att träffa och tala med professionella, som har kompetens att stötta vid krisreaktioner.

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Kommunen har ett samordnat ansvar för hjälp vid större händelser. Har du själv behov av akut hjälp vid en olycka, brand, akut sjukdomsfall, om du eller någon anhörig mår dåligt, har varit med om ett brott eller på annat sätt far illa så behöver du själv ta kontakt med rätt organisation.

Här hittar du mer information, och tips på vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Kommunens ansvar vid större händelser

Kommunen har ett ansvar för psykologiskt och socialt omhändertagande. Vid svåra händelser och kriser, som påverkar många individer i samhället indirekt eller direkt, har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning.

När ordinarie verksamheters resurser inte räcker till kan kommunens krisstödsgrupp aktiveras.


Akut krissstöd och krisbearbetning

Gruppens uppdrag är att erbjuda akut krisstöd, och komma in i det akuta skedet för att förebygga psykiskt och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande och stödjande samtal eller genom att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till de verksamheter som kan erbjuda detta.

Krisstödsgruppen kan också upprätta informations- och stödcentrum dit de drabbade kan vända sig.

Gruppens medlemmar är utvalda utifrån lämplig kompetens, nödvändig kunskap och/eller erfarenhet av krisstödsuppdraget.


Samarbete

Vid en allvarlig händelse eller kris samverkar gruppen med övriga berörda organisationer.

Om det behövs tar krisstödsgruppen hjälp av frivilligorganisationer, som till exempel frivilliga resursgruppen (FRG). Ofta hjälper krisstödsgrupper även varandra över kommungränser, och samordnar övningar och utbildningar.  

Krisstödsgruppen samarbetar också vid behov med sjukhusets PKL-grupp (psykologisk/psykosocial katastrofledningsgrupp).


Organisation

Krisstödsgruppen är en del av kommunens krisledningsorganisation och aktiveras från ledningsnivå, i samråd med gruppansvarig.

Publicerad 2022-06-03, Uppdaterad 2023-08-18